STADGAR

Svenska Parti Förbundet SPF har 3 stadgedelar.

1. Bildandestyrelsestadgar som är slutna stadgar enbart för Bildandestyrelsens vidkommande och för Bildandestyrelsens vetskap, detta på grund av att Svenska Partiförbundet SPF inte är vare sig i grunden ett Förbund eller politiskt Parti för ”Enskilda” medlemmar, dock har Enskilda medlemmar godtagits som medlemmar med vissa rättigheter i Svenska Partiförbundet SPF.

2. Verksamhetsstyrelsestadgar, som är Slutna stadgar som bara berör de politiska medlemspartierna eller föreningarna samt Organisationerna och dessa organisationer som är medlemmar i Svenska Parti Förbundet SPF, dessa medlemsorganisationer har dock fritt att förevisa dessa Verksamhetsstyrelse stadgar för sina respektive medlemmar.

3. Medlemsstadgar som är öppet allmänt förevisade stadgar på Svenska Partiförbundet SPF:s hemsida.

Medlemsstadgar medlemmar i Förbundspartiet:

Allmänt gällande stadgar I Förbundspartiet: ”Partistadgarna” består av tre stadge delar, dels grundläggande Bildandemötesstadgar som är slutna stadgar som bara berör Bildandestyrelsen, Verksamhetsstyrelsestadgarna gällande Politiska medlemspartier, Organisationer samt partgrupper i Svenska Partiförbundet SPF, och som är slutna stadgar som bara berör medlemsorganisationerna och dess representanter, slutligen Medlemsstadgarna som gäller vanliga medlemmar och medlemskap för organisationer allmänt i Svenska Partiförbundet SPF som är öppna stadgar.

Denna indelning är för att Svenska Partiförbundet SPF just primärt är för att skapa samarbete mellan olika medlemspartier och organisationer samt partsgrupper under likvärdiga förutsättningar mot vissa avsedda gemensamma samhälleliga som partimässiga mål.

Svenska Partiförbundet SPF behöver ändå medlemmar som kan påta sig vissa uppgifter i Förbundspartiet oberoende och utanför de olika medlemspartiernas och organisationernas olika former av egenintressen, och Svenska Partiförbundet SPF:s medlemmar skall efter bästa förmåga främja Svenska Partiförbundet SPF och alla medlemspartier och Organisationer samt partgrupper likvärdigt internt som Extermt.

Därav är de tre olika stadgedelarna frånskilda varandra där Verksamhetsstyrelsestadgarna enbart är öppna för de olika medlemspartierna samt deras representanter och deras handhavande av dessa stadgar, där partirepresentanterna har rätt att förevisa dessa stadgar för sitt eget parti och dess medlemmar fritt.

__________________________________________________________________________________________

 • Allmänt Stadgar Svenska Partiförbundet SPF:

§ 1:1. Det primärt absolut viktigaste syftet med SPF är att ge vanliga medborgare får ett politiskt inflytande i olika samhällsviktiga sakfrågor på Kommunal, Länsmässig Riksnivå eller EU- nivå.

§ 1:2. Det sekundärt absolut viktigaste syftet med SPF är att uppnå det primära målet genom att sammanföra Politiska partier samt Organisationer i samarbete för att gemensamt komma upp över fyraprocentsspärren.

§ 1:3. För att det primära målet skall kunna uppnås, samt för att ett samarbete mellan politiska partier och organisationer skall kunna skapas mot detta primära mål, så har ett fåtal lätta samarbetspunkter upprättats som inte hämnar eller kränker nämnvärt de olika partiernas eller organisationernas interna verksamheter.

§ 1:4. Svenska Partiförbundet SPF är en Förbundspartiorganisation för att skapa samarbete mellan olika politiska partier samt organisationer inom Sverige samt till viss del utanför Sverige mot ett fåtal antal gemensamma mål, där 2 representanter från varige medlemsparti eller organisation utgör de beslutsfattande medlemmarna internt i Förbundspartiet och dess styrelse, här har dock organisationer en särställning gällande beslutsfattandet (se 2:3), primära Medlemmar i förbundspartiet kan vara politiska partier på Kommunal, Länsmässig eller Riksnivå eller Organisationer i som utanför Sverige.

§ 1:5. Svenska Partiförbundets stadgar består av tre stadgedelar, Bildandestyrelsens samt Verksamhetsstyrelsens stadgar som är slutna stadgar och som bara berör dessa styrelsegrupper och deras representanter i dessa styrelser, samt Svenska Partiförbundets Medlemsstadgar som är allmänt förevisade öppna stadgar, som berör medlemmar i Svenska Partiförbundets allmänt.

§ 1:6. ”Bildandestyrelsens” Stadgar är slutna stadgar enbart för förevisande i Bildandestyrelsen och dessa styrelsemedlemmar.

§ 1:7. ”Verksamhetsstyrelsens” stadgar är i grundutförandet slutna stadgar enbart avsedda för förevisande i Verksamhetsstyrelsen och för dessa styrelsemedlemmar.

§ 1:8. ”Svenska Partiförbundets” Medlemsstadgar är allmänt öppna förevisade stadgar och berör enbart Svenska Partiförbundets verksamhet generellt och allmänt, och ska förevisas öppet på Svenska Partiförbundets hemsida.

§ 1:9. ”Svenska Partiförbundets” Medlemsstadgar är även Interrimstadgar vilka Verksamhetsstyrelsen kan ändra efter styrelsebeslut, men dessa ändringsbeslut måste först godkännas av Stadge och Regelvakten från Bildandestyrelsen.

§ 1:10. Alla styrelsebeslut måste slutgodkännas av Stadge och Regelvakten innan de kan klubbas igenom och godkännas, där godkännandet mest kommer att vara i form av yttrandet ”Stadge och Regelvakten har inget att erinra gällande mötet”, och om en erinran görs i någon punkt, så kommer den punkten att preciseras av Stadge och Regelvakten.

§ 1:11. Svenska Partiförbundet SPF är även ett politiskt parti för vanliga medlemmar, men där vanliga medlemmar inte deltar i den interna beslutsprocessen inom Förbundspartiet.

§ 1:12. Bildandestyrelsens representanter i Verksamhetsstyrelsen skall på lika villkor agera representant i Verksamhetsstyrelsen likt andra representanter.

§ 1:13. Det är viktigt att hålla politiken lättförståelig för de ca 97 procent av befolkningen som inte är medlemmar i ett politiskt parti, ju lättförståelig, medborgarvänlig samt användarvänlig den Externa politiken är, desto lättare är det att få väljare vid val, därför är ett trestegskoncept framtaget inom Svenska Partiförbundet SPF, där stegen är följande, 1. Producera lösningsförslag på samhällsproblem mm, 2. Förevisa förslagen som Mikromotioner med dithörande länk till full motion på en speciell valhemsida (Valplattform), 3. Partiet följer de majoritetsval som framkommit.

§ 1:14. Verksamhetsstyrelsen skall se över möjligheten att helt avsäga sig Politiker pensioner i verksamheten.

§ 1:15. Verksamhetsstyrelsen skall se över möjligheten att helt avsäga sig Fallskärmsavtal i verksanheten.

 • Allmänt gällande Medlemskap:

§ 2:1. Ett Politiskt Parti, Organisation eller en Partsgrupp kan ansöka om medlemskap i Förbundspartiet, där ansökan skall behandlas av sittande representanter i styrelsen för Förbundspartiet, en ansökan innebär ett preliminärt omgående temporärt godkännande av medlemskap i Förbundspartiet, fram tills ett godkännande eller ett avslag gjorts i ansökningen vid beslutsfattande styrelsemöte.

§ 2 :2. En Organisation som söker medlemskap skall med representanter medverka likt Partirepresentanter i styrelsen samt verka inom gällande samarbetes samt stadgeregler.

§ 2 :3. Ett stopp för medlemskap sätts till 6 månader innan val, detta för att inte partier skall bli medlem utan att medverka till satta sammarbetsmål genom att begära inträde i Förbundspartiet strax före val, vilket betyder att de skulle utan arbetsinsats och medverkan komma in i över fyraprocentsspärren om så sker på de övriga medlemspartiernas bekostnad.

§ 2 :4. Dock kan ett undantag göras för stopp för att medlemskap sätts till 6 månader innan val, här beslutar styrelsen ett eventuellt undantag beroende på olika inverkande faktorer gällande medlemssökande partis tidigare samtalshistorik med Förbundspartiet.

§ 2 :5. Medlemskap för ett medlemsparti, organisation eller partsgrupp i Svenska Partiförbundet innebär automatiskt grundläggande medlemskap även för det medlemspartiets medlemmar i Förbundspartiet med de förmåner detta innebär, såvida inte medlemsparti, organisation eller partsgrupp avsäger sig denna form av medlemskap.

§ 2:6. vid utträde ur Förbundspartiet mister det utträdande partiets medlemmar därmed även automatiskt sitt medlemskap i Förbundspartiet, vill medlem vara kvar som medlem i Förbundspartiet så måste aktivt medlemskap därmed göras i Förbundspartiet.

§ 2: 7. En medlemsansökan kan föregås av en temporär testansökan (Prova på ansökan) under 1-3 månader, här har den medverkande representant dock bara en närvarande samt rådgivande rättighet i Styrelsen samt Styrelsemöten som ledamot för att utvärdera ett eventuellt kommande fullvärdig ansökan om medlemskap i Förbundspartiet, undantag kan göras här om tidsperioden bryter in i och över gällande 6 månaders regeln i ( § 2 :1).

§ 2:8 . Information om temporär testansökan on medlemskap skall förevisas på hemsidan i särskild temporär testansökande del med samma information som fullvärdiga medlemspartier och organisationer, men med uppgiven tidsperiod.

§ 2:9. Information om Förbundspartiet med dess medlemspartier skall förevisas på Förbundspartiets hemsida med grundläggande basinformation samt länkar till alla medlemspartiers ordinarie hemsidor.

§ 2:10. Vid godkännande av medlemsansökan godkänner ansökande partipart de gällande Förbundsstadgar samt Förbundsregler som är gällande samt eventuella framtida godkända ändringar av dessa.

§ 2:11. Val av mötesordförande mm vid möte i Verksamhetsstyrelsen skall ske via gängse mötesregler vid styrelsemöte där först Mötesordförande för mötet röstas fram, därefter röstas det fram övriga behövliga ledamöter för mötet.

 • Medlemmar Politiska Partier:

§ 3:1. Nya partier som inte är registrerade hos Valmyndigheten kan få hjälp från Svenska Partiförbundet med 1.500 namn för registrering hos Valmyndigheten, detta då namn på begäran begärs in vilka uttalat går till att nyttjas av medlemspartierna för registrering hos Valmyndigheten för dessa partier.

 • Medlemmar Organisationer:

§ 4:1. Organisationers medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF som inte har en uttalad politisk verksamhet kan bli medlemmar i Svenska Partiförbundet SPF med 2 representanter i styrelsen, dock enbart som deltagande samt rådgivande Ledamöter i Verksamhetsstyrelsen, dessa organisationsrepresentanter får inte heller en rösträtt i olika styrelsebeslut, organisationers representanter kan dock som företrädare för sin specifika organisation framföra förslag i olika frågor inför och i styrelsen för ett beaktande.

 • Medlemmar Föreningar:

§ 5:1. Föreningars medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF som inte har en uttalad politisk verksamhet kan bli medlemmar i Svenska Partiförbundet SPF med 2 representanter i styrelsen, dock enbart som deltagande samt rådgivande Ledamöter i Verksamhetsstyrelsen, dessa organisationsrepresentanter får inte heller en rösträtt i olika styrelsebeslut, föreningars representanter kan dock som företrädare för sin specifika organisation framföra förslag i olika frågor inför och i styrelsen för ett beaktande.

 • Medlemmar Partsgrupper:

§ 6:7. Partsgruppers medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF som inte har en uttalad politisk verksamhet kan bli medlemmar i Svenska Partiförbundet SPF med 2 representanter i styrelsen, dock enbart som deltagande samt rådgivande Ledamöter i Verksamhetsstyrelsen, dessa organisationsrepresentanter får inte heller en rösträtt i olika styrelsebeslut, Partgruppers representanter kan dock som företrädare för sin specifika organisation framföra förslag i olika frågor inför och i styrelsen för ett beaktande.

 • Medlemmar av utländsk organisationshärkomst:

§ 7:1. Organisationer med utländsk härkomst med medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF som oavsett har eller inte har en uttalad politisk verksamhet kan bli medlemmar i Svenska Partiförbundet SPF med 2 representanter i styrelsen, dock enbart som deltagande samt rådgivande Ledamöter i Verksamhetsstyrelsen, dessa organisationsrepresentanter får inte heller en rösträtt i olika styrelsebeslut, organisationer med utländsk härkomst och representanter där kan dock som företrädare för sin specifika organisation framföra förslag i olika frågor inför och i styrelsen för ett beaktande.

§ 7:2 Dock har Verksamhetsstyrelsen den yttersta beslutsfrågan om medlemskap för organisationer med utländsk härkomst, här avger även Stadge och Regelvakten sin skutgiltiga bedömning i varige ansökan efter övervägande.

 • Medlemmar Enskilda medlemmar:

§ 8:1. Enskild medlem har rätt att diskutera på de slutna eller öppna forum som Svenska Partiförbundet SPF är i besittning av.

§ 8:2. Enskild medlem har rätt att framföra förslag och motioner till beaktande i Förbundspartiet och till styrelsen likt vilket alla har rätt till.

§ 8:3. Enskild medlem kan ansöka om att starta Förbundssektion i en kommun eller i ett Landsting, här skall man eftersträva att skapa en fast möteslokal inte bara för Förbundspartiets medlemmar, utan för alla medlemspartiers eller organisationers medlemmar att nyttja, här skall dock medlemspartier och organisationer som vill nyttja lokalerna bidra till hyra drift och underhållskostnader mm.

§ 8:4. Enskild medlem i Förbundspartiet skall inte kritisera medlemspartier eller organisationer eller dess partipolitik eller inre organisationsangelägenheter då dessa är i grunden fristående organisationer i gemensamt samarbete i Förbundspartiet.

§ 8:5. Enskilda medlemmar med utländsk härkomst eller som lever i annat land kan söka Enskilt medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF, på lika villkor som Svenska Enskilda Medlemmar.

 • Sammanbets olika delar:

§ 9:1. Samarbetet skall i minimal mån påverka de olika medlemsparternas, Organisationernas eller Partgruppernas ordinarie verksamheter där de ordinarie verksamheterna skall ske i enlighet med var enskild medlemsparts eget gottfinnande, Svenska Partiförbundet SPF får inte lägga sig i vad eller hur medlemsparterna bedriver sina enskilda verksamheter.

§ 9:2. Grundläggande lätta Verksamhetsstadgar skall skrivas in vid bildandemötet och godkännas av de partirepresentanter som bildar Förbundspartiet, här skall en permanent sittande stadge samt regelvakt väljas in vid bildandemötet för att förhindra att stadgar och regler ändras okontrollerat vilket kan skapa obalans mellan medverkande medlemspartier, Stadge samt Regelvakten har det slutliga ordet i alla eventuella framtida Stadge samt Regeländringar även i Verksamhetsstyrelsen.

§ 9:3. Samarbetspunkter som upprättats, l ätta (Samarbetspunkter). I Förbundspartiet skall samarbetet omfatta ett så fåtal antal samarbetspunkter som möjligt, detta för att möjliggöra att samarbetet skall löpa så friktionsfritt som möjligt. Och samarbetspunkterna är:

1. Att komma in gemensamt över fyraprocentsspärren. Alla medlemspartier arbetar mot att alla som röstar på de enskilda partierna lägger sina röster på Förbundspartiet för att maximera antalet röstande på ett allomfattande parti vilket indirekt stödjer det medlemsparti man direkt stödjer.

2. Samarbetsformen innefattar att ge medborgarna ett möjligt riktigt politiskt inflytande i olika sakfrågor genom möjligheten att göra aktiva val i en Valhemsida/Frågepoll, här skall Förbundspartiet respektera de majoritetsval som uppstår från de majoritetsval som uppstår i frågepollen från medborgare och väljare.

3. Motionerna presenteras i en frågepoll till allmänheten och de Svenska väljarna i form av lättförståelig fåordig Mikromotion primärt, med möjlighet att läsa motionen i sin presenterade helhet genom en tilläggsfunktion, alla partier kan via sin ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen framföra olika förslag i aktuella viktiga sakfrågor i form av motioner, motionerna skall vara i formaten Mikromotion samt fullängdsinformativ Motion.

4. Ingen betydande påverkan skall ske på de egna organisationerna genom medverkan i Förbundspartiet.

5. Alla partier har 2 representanter i Svenska Partiförbundet SPF 1 ordinarie styrelseledamot samt 1 bisittande reserv som kan överta ordinaries plats vid möten om förhinder uppstår för ordinarie ledamot, här får bara i grunden sakfrågor och relevanta verksamhetsärenden presenteras från representanten för medlemspartiet till Svenska Partiförbundet SPF i styrelsen.

6. Verksamhetsstyrelsen i Svenska Partiförbundet SPF skall verka för alla medlemspartiers lika intressetillvarataganden tas till vara inom gällande godtagna Samarbetspunkter, Stadgar samt Regler.

7. De samarbetande partierna samt organisationerna garanteras minst en avlönad tjänst inom Svenska Partiförbundet SPF om samarbetet genererar att Svenska Partiförbundet SPF kommer över fyraprocentsspärren, antalet tjänster utverkas av antalet platser i riksdagen som Svenska Partiförbundet SPF får, och det partistöd som fördelas mellan de olika medverkande organisationerna.

8. Gemensam reklam på Förbundspartiets hemsida ger reklam för alla medverkande organisationer med länkar till de egna hemsidorna mm.

9. Samverka med gemensamma Valsedlar i valet 2018 vilket ökar möjligheten till högre röstantal, samt alla nya små partier som eftersträvar att bli registrerade hos Valmyndigheten som Politiska Partier kan få hjälp med de 1.500 röster som krävs för att bli registrerade hos Valmyndigheten av Svenska Partiförbundet SPF.

10. Medlem i Svenska Partiförbundet SPF kan när som helst lämna in en skriftlig avträdesanmälan om att avsluta sitt partis medverkan i Svenska Partiförbundet SPF, varpå medlemsparti utträder sitt medlemskap formellt vid det angivna beslutsdatumet för skrivelsen. Utträdet klubbas dock igenom vid första påföljande styrelsebeslut där inte det avträdande partiets representanter behöver närvara, därvid avlägsnas även all informationsmässig information om det utträdande partiet, Organisationen eller Partsgruppen från Svenska Partiförbundet SPF:s hemsida mm.

 • Motioner och Mikromotioner i Svenska Partiförbundet SPF:

§ 10:1. Motioner och Mikromotioner är i grunden Svenska Partiförbundet SPF:s valmanifest/valprogram men i förslagsgivande ej från Svenska Partiförbundet SPF fastställd motionsform, detta då beslutsfattarna i slutändan är medborgarna och de som avger åsiktsval i endera riktningen i dessa frågor, majoritetsval bestämmer Svenska Partiförbundet SPF vägval i dessa förslagsmotioner. Manifestet/Valprogrammet består av vissa först grundläggande förslagsmotioner, därefter utökas förslagsmotionerna med nya inkomna förslagsmotioner samt en förklaring på vad en motion kontra Mikromotion är för något måste göras på hemsidan så folk förstår skillnaden.

§ 10:2. Förslag på 11 viktiga Mikromotioner.

1. Ska vi gå ur EU.

2. Ska vi skapa större Nordiskt samarbete.

3. Ska DÖ avtalet ogiltigförklaras.

4. Ska vi återinföra Tjänstemannaansvaret.

5. Ska vi införa Arbetspool i stället för Arbetsförmedling.

6. Ska tiggeri förbjudas i Sverige.

7. Ska politiker ha Politikerpentioner JA eller NEJ.

8. Ska Politiker ha Fallskärmsavtal JA eller NEJ.

9. Ska media tvingas förmedla sanningsenliga mediala nyheter.

10. Ska vi ha ökad satsning på ny teknik.

11. Ska Sverige satsa på miljövänliga vätebaserade fordonsbränslen.

§ 10 :3. Förslagsgivande part till en Motion skall i Motionen förevisas med namn pseudonym eller parti om så begärs eller avkrävs.

§ 10:4. Motioner skal kategoriseras i fyra grupper och där gällande 1. Kommunala Motioner, 2. Länsmässiga Motioner, 3. Nationella Motioner samt 4. Utrikespolitiska Motioner.

 • Namninsamling till Valmyndigheten:

§ 11:1. Nya partier som inte är registrerade hos Valmyndigheten kan få hjälp från Svenska Partiförbundet med 1.500 namn för registrering hos Valmyndigheten, detta då namn på begäran begärs in vilka uttalat går till att nyttjas av medlemspartierna för registrering hos Valmyndigheten för dessa partier.

 • Anonym nationell Åsiktsdeklaration:

§ 12:1. Planer på utformning av en Anonym nationell Åsiktsdeklaration skall utformas av Verksamhetsstyrelsen.

 • Stadge och Regelvakt:

§ 13:1. En ständig Stadge samt Regelvakt är invald vid det konstituerande bildandemötet, vars roll är att handha ett övergripande ansvar att övervaka att stadgar och regler inte ändras av sittande styrelser, vilket kan verka främjande eller hämmande för vissa medlemspartier eller Svenska Paretiförbundet SPF och dess absolut mest primära syfte gällande medborgares medverkan att påverka de politiska beslut som tas I Sverige.

§ 13:2. Stadgevaktens roll är en påkopplingsbar övervakande roll, och Stadgevaktens roll kan kombineras med Styrelserepresentants roll i Verksamhetsstyrelsen, dock inte samtidigt i uttalad form. Stadgevakten kan bara avsätta sig själv samt själv utse ny Stadgevakt att överta denna roll, här även ta beslut om Styrelsen ska få rösta fram ny Stadgevakt.

 • Åsiktsneutralitet:

§ 14:1. Extern Åsiktsneutralitet råder i Svenska Partiförbundet SPF som inledande förhållande, men det är upp till Verksamhetsstyrelsen att senare ta ipp frågan om en Extern Åsiktsneutralitet ska förekomma i SFP, och i vilken utsträckning samt fördelar respektive nackdelar med Extern Åsiktsneutralitet, internt bör ingen åsiktsneutralitet råda, utan här bör mer en intern Representativ ”parlamentarisk” Demokrati råda representanterna emellan dock har Stadge/Regelvakten.

 • Svenska Partiförbundets hemsidor:

§ 15:1. Bildandestyrelsen framverkar att en informativ hemsida skapas samt gör utlägg för denna samt handhar denna hemsida helt, Verksamhetsstyrelsen i samarbete med Bildandestyrelsen utformar dess senare utseende.

§ 15:2. Medlems Partier eller Organisationer utan egen hemsida, ska tillhandahållas egen hel eller del av sida på den hemsida Svenska Partiförbundet förfogar över, där dessa Medlems Partier eller Organisationer permanent eller temporärt kan ha information på denna/dessa sidor.

 • Avtal inom Svenska Partiförbundet SPF:

§ 16:1. Bildandestyrelsen samt Verksamhetsstyrelsen har fritt att framställa avtal av olika slag, dock skall dessa godkännas av Stadge/Regelvakten innan dessa påförs inom Verksamhetsstyrelsens verksamhetsområde.

 • Partiprogram/Valmanifest:

§ 17:1. Svenska Partiförbundet SPF:s partiprogram måste vara ett partiprogram framfört i ”Frågande” form, detta för att alla medlemspartier skall få fram sina partifrågor utan att dessa kolliderar med andra partiers partifrågor, samt där vägval för eller emot avgörs av medborgarna och väljarna i det Svenska samhället, detta för att just inkludera de Svenska medborgarna och väljarna i den politiska processen och styret av det egna landet.

 • Bildandestyrelsen:

§ 18:1. Bildandestyrelsen har en mer juridisk bildande samt övervakande funktion.

 • Verksamhetsstyrelsen:

§ 19:1. En partiledare eller en partiledargrupp bör röstas fram av Verksamhetsstyrelsen, som skall vara endera officiell Talesperson eller officiella Talespersoner för Svenska Partistyrelsen och Verksamhetsstyrelsen samt medlemspartierna i riksdag/regering, bindande avtal skall skrivas med dessa, så att inga oklarheter uppstår kring uppdragen.

§ 19:2. Verksamhetsstyrelsen har fritt att framställa avtal av olika slag inom Verksamhetsstyrelsen, dock skall dessa godkännas av Stadge/Regelvakten innan dessa påförs inom Verksamhetsstyrelsens verksamhetsområde.

§ 19:3. Verksamhetsstyrelsens röstnings forum ska vara en hemlig sida på Facebook, där ett styrelsemötes punkter och dagordning skalla presenteras punkt för punkt, samt röstning skall ske genom en röstpoll för alla aktuella punkter.

Det betyder att de som inte kan närvara fysiskt vid möten har möjlighet att rösta och göra sin röst hörd under 1-2 dagar vilket betyder att fysiskt avslutas mötet på ett par timmar, men virtuellt efter kan hända upp till 2 dagar, här kan även delen ”Övriga frågor” förlöpa med inlägg och röstning kring dessa inlagda frågor under denna tid. Här kan då även oklarheter samt missförstånd klaras upp innan färdiga beslut tas vid mötets avslutade.

§ 19:4. Verksamhetsstyrelsens partiprogram måste vara ett partiprogram framfört i ”Frågande” form, detta för att alla medlemspartier skall få fram sina partifrågor utan att dessa kolliderar med andra partiers partifrågor, samt där vägval för eller emot avgörs av medborgarna och väljarna i det Svenska samhället, detta för att just inkludera de Svenska medborgarna och väljarna i den politiska processen och styret av det egna landet.

§ 19:5. Bildandestyrelsens representanter i Verksamhetsstyrelsen skall på lika villkor agera representant i Verksamhetsstyrelsen likt andra representanter.

§ 19:6. Val av mötesordförande mm vid möte i Verksamhetsstyrelsen skall ske via gängse mötesregler vid styrelsemöte där först Mötesordförande för mötet röstas fram, därefter röstas det fram övriga behövliga ledamöter för mötet.

§ 19:7 En partiledare eller en partiledargrupp bör röstas fram av Verksamhetsstyrelsen, som skall vara endera officiell Talesperson eller officiella Talespersoner för Förbundspartiet och Verksamhetsstyrelsen samt medlemspartierna i riksdag/regering, bindande avtal skall skrivas med dessa, så att inga oklarheter uppstår kring uppdragen.

§ 19:8. Frågan gällande Kommunala eller Länsmässiga sektioner får avhandlas av Verksamhetsstyrelsen.

§ 19:9 Interna som Externa bindande avtal skall kunna göras inom både Bildandestyrelsen som Verksamhetsstyrelsen, förutsatt att dessa avtal inte strider mot gällande Stadgar och regler, Stadge/Regelvakten skall avge sitt godkännande efter att avtalens mening förklarats, där även skriftligen på begäran av Stadge/Regelvakten.

 • Partiledare/Partikedargrupp:

§ 20:1 Svenska Partiförbundet SPF har i uppstarten en temporär Patiledargrupp bestående av 1-3 personer, utformningen av Partiledargruppen skall röstas fram av Verksamhetsstyrelsen, framöver inför Valet 2018 måste en Partiledare eller en Partiledargrupp hitts och senast där 12 månader innan valet, där denna Partiledare eller en Partiledargrupp bör vara bestående av någorlunda förtroendeingivande och halv kända personer.

 • Utfärdande av varningar från Svenska Partiförbundet SPF:

§ 21:1. Utfärdande av varning för brott av Stadgar, regler eller på annat sätt mycket negativt beteende inom Svenska Partiförbundet SPF eller något son skadar eller kan anses skadar Svenska Partiförbundet SPF eller des medlemmar skall vara under tre månader, sker upprepad överträdelse inom dessa tre månader skall ny kraftigare varning utfärdas, en tredje varning inom tre månader från andra varningen, så kan uteslutning komma på fråga, dock har Verksamhetsstyrelsen beslutsrätt här beroende på grad och art av överträdelse.

 • Uteslutning ur Svenska Partiförbundet SPF:

§ 22:1. Uteslutning från SPF av medlemsparti, medlemsorganisation eller vanlig medlem i SFP görs från styrelsen först efter att 2 varningar inte hörsammats eller efter grad av allvarlig överträdelse mot SFP, medlemsparti, medlemsorganisation eller enskild medlem i SFP, e n varnings i tidsmässiga verkanstid är på 3 månader vardera, upprepande eller upprepade överträdelser mot stadgar och regler kan föranleda att uteslutningsärendet sker snabbare efter beslut från Verksamhetsstyrelsen.

 • Utträde ur Svenska Partiförbundet SPF.

§ 23:1. En skriftlig “Utträdesansökan” innebär ett omgående formellt utträde ur Förbundspartiet samt omgående utträde ur styrelsen med ansökande parts styrelserepresentanter, vid första ordinarie styrelsemöte skall utträdesansökan godkännas utan påförd konsekvensföljd från Svenska Partiförbundet SPF för utträdande part.

§ 23: 2. Enskilda medlemmar behöver inte begära skriftligen utträde ur Svenska Partiförbundet SPF, bara meddela det via e-post så avlägsnas den Enskilde som medlem samt från interna medlems forum mm.