SAMARBETE

Samarbete är inte lätt då viljorna är många, men en av de faktorer som kan skapa samarbete är att samarbeta under ett fåtal samarbetspunkter som skapar övervägande fördelar i samarbetet än nackdelar, och kan man sen frångå samarbetet mär man vill utan besvär, så innebär detta att det är än lättare att ingå samarbete i första led om inte annat än på försöksbasis, för att ”känna på” vad samarbetet genererar för fördelar för den egna organisationen.

Fakta är att en person, en organisation mm på ett område skapar ingen trängsel eller konflikt med andra på grund av att det inte finns andra som konflikter kan uppstå med, möjliggen kan enbart en intern konflikt här uppstå.

Politiska partier i samarbete:

Ett politiskt parti som kontaktar ett annat politiskt parti om samarbete innebär att ett visst samarbete uppstår under vissa uppsatta samarbetsregler, men här har det första partiet dragit till sig det andra partiet genom initiativet vilket kan skapa ett ansett missförhållande, där ena parten vill ha beslutsrätt eller annat i vissa frågor, här kan även olika åsikter i bestämda sakfrågor skapa problem.

Nu ger de två partierna i samarbete ett tredje politiskt parti ett erbjudande om samarbete, där alla tre politiska partier med dessas likheter och olikheter måste anpassas till alla tre parters likheter som olikheter, varpå partidynamiken försvåras ytterligare, och det politiska parti som startade samarbeten kan hända anser sig ska ha mer att säja till om än de andra två, varpå konflikter uppstår än lättare, kort sagt de olika partiernas partidynamiker påverkar varandra upplevt som negativt.

Vad kan då skapa bra samarbete:

10 Olika faktorer som har en positiv inverkan på samarbete bland Politiska partier.

  • Samarbete på ett neutralt områdes forum som plattform.
  • Samarbete på lika villkor.
  • Samarbete mot ett fåtal accepterade för alla parter fördelaktiga mål.
  • Allas likvärdiga samarbetsinflytande i de olika besluten.
  • Skapandet av ett antal lätta regler som alla kan medverka kring.
  • Samarbetet där samarbetet inte skapar negativa konsekvenser för den egna verksamheten.
  • Samarbete som kan generera ekonomiska positiva effekter till den egna organisationen.
  • Möjligheten att få extra reklam och positiv exponering för den egna verksamheten på olika sätt.
  • Samarbete som innebär besparingar av olika slag för den egna organisationen.
  • Möjligheten att dra sig ur samarbetet snabbt och okomplicerat utan negativa konsekvenser.

Gällande samarbete står det följande i Verksamhetsstyrelsens stadgar:

Samarbetspunkter Verksamhetsstyrelsen:

§ 7:1 ”Samverkan skall först gälla att gemensamt komma över fyraprocentsspärren”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:2 ”Gemensam reklam på Förbundspartiets hemsida”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:3 ”Gemensam fördelning av partistöd”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:4 ”Ingen betydande påverkan på de egna organisationerna”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:5 ”Alla samverkande organisationer framför förslag i olika samhällsfrågor”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:6 ”Alla samverkande organisationer ger medborgarna ett politiskt inflytande”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:7 ”Alla samverkande organisationer respekterar varandras organisationers olikheter”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:8 ”Alla samverkande organisationer har rätt att frångå samarbete omgående via skriftlig begäran”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov, här kan den utlysta frångången bero på att medlemsparti nu anser att man själv utanför Förbundspartiet kan komma över fyraprocentsspärren exempelvis.

§ 7:9 ”Samverka med gemensamma Valsedlar i valet 2018 vilket ökar möjligheten till högre röstantal”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.

§ 7:10 ”Partier kan få hjälp med de 1.500 röster som krävs för att bli registrerade hos Valmyndigheten”.

Denna stadga förtydligas vidare av Verksamhetsstyrelsen vid behov.