ÅSIKTSNEUTRALITET

Det finns två typer av åsiktsneutralitet, ”Intern Åsiktsneutralitet” och ”Extern Åsiktsneutralitet” och vi ska ta upp här vad dessa olika typer av Åsiktsneutralitet innebär.

”Intern Åsiktsneutralitet” är och kan ses på olika sätt och det är vare sig rätt eller fel att ha en intern Åsiktsneutralitet men det finns både för och nackdelar med just Intern Åsiktsneutralitet beroende hur just den Interna Åsiktsneutraliteten handhas verksamhet för verksamhet, en nackdel är att det blir en ganska platt intern organisationsform där alla till viss del har lika mycket makt eller o-makt hur man nu ser på det, många politiska Representativa partier har en form av intern hämmande Åsiktsneutralitet med fasta regler och fast hierarkisk maktstruktur på gott och på ont.

”Extern Åsiktsneutralitet” är viktigt om man ska inkludera Medborgare och Väljare in för att de ska kunna få ett politiskt inflytande i olika sakfrågor här har Svenska Parti Förbundet valt att Medborgare och Väljare ska få ett politiskt inflytande i olika samhällsviktiga frågor, genom att man i Svenska Parti Förbundet bara väljer att producera och presentera lösningar i olika samfrågor i frågande form, så blir då Medborgare och Väljare den partgrupp som blir den partgrupp som fäller det avgörande beslutet i vägvalet av dessa olika lösningar i dessa olika viktiga samfrågor, så genom att Svenska Parti Förbundet avstår att göra aktiva val, så måste dessa val göras av Medborgare och Väljare i dessa olika förslag, och på så sätt uppnår Svenska Parti Förbundet en åsiktsneutralitet i dessa frågor.

Vi anser att en kombination av både Interna fasta regler mer i stället för Intern Åsiktsneutralitet där man intern kan vädra åsikter fritt utan överhängande hot om hämmande repressalier är viktig för den Interna verksamheten, samt den verksamheten i kombination med en Extern Åsiktsneutralitet där externa åsikter mer presenteras som förslag gällande olika samhällsfrågor, här omfattar även Svenska Partiförbundets Externa Åsiktsneutralitet att inte angripa andra politiska partier för deras Politiska åsikter i olika sakfrågor, samt inte heller svara upp på verbala angrepp som riktas mot just Svenska Partiförbundet SPF, vilket vid svar på tal skulle leda till en traditionell pajkastning vilket inte i grunden gagnar någon part eller det Svenska samhällets samhällsmedborgare.