PARTIPROGRAM

Partiprogram:

Svenska Parti Förbundets Partiprogram är ett Partiprogram sammansatt av alla medlemspartier samt medlemsorganisationer men ej i bestämd form, utan framförs som partiprogram i förslagsform samt frågande form, där samfrågorna framställs i frågande form till Medborgarna och Väljarna där dessa väljer slutgiltigt vägval i dessa sakfrågor.

• Partiprogram samhällsfråge indelat.

• Partiprogram A till Ö indelat.

Partiprogram ”Förslagsbaserat/Samhällsfrågeindelat”.

Det bör påtalas i förtydligande syfte, att Förbundspartiets ”Partiprogram” inte är att ta fram Förbundspartiets eget Partiprogram, utan ett Partiprogram gemensamt framställs från de olika politiska medlemspartierna och de olika ej politiska medlemsorganisationerna, vilket ska utgöra Förbundspartiets gemensamma Partiprogram.

För att dels undvika direkta motsägande åsikter i olika olik sakfrågor medlemsorganisationerna emellan, samt dels för att inkludera de Svenska Medborgarna och Väljarna i dessa olika framförda sakfrågor, så framställs dessa i frågande form där just Medborgarna och Väljarna har via direkta val i realtid den utslagsgivande makten i dessa förslag genom väljarnas framkomna majoritetsval, där Förbundspartiet arbetar mot dessa majoritetsval i riksdag/regering.
______________________________________________________________________

Arbetslösheten.

Arbetsförmedlingen blir Arbetspool:

Bistånd.

Brandväsende.

Byråkrati.

Mobil telefoni och Internet täckning i hela landet:

Energi.

Energi ”Geotermisk energi”:

Energi ”Vind”:

Energi ”Atomkraft”:

Energi ”Sol”:

Energi ”Olja”:

Energi ” Brunkol”:

Energi ”Vätgas”:

Energi ”Vatten”:

EU.

Deportering till ”Skyddade Zoner” utanför EU:

EU frågan:

Flyktingpolitiken.

Flyktingfrågan:

Gränskontrollers utökande:

Försvarsmakten.

Försvaret:

Religion.

Borgerlig billig Begravning på skattsedeln:

Religioner i Sverige:

Religiös klädnad i Sverige:

Religionsfrihet:

Industrin.

Innovationer.

Geotermiska Energibrunnar.

Innovationer och utveckling:

Rening av havsvatten till dricksvatten:

Tillvaratagandet av nya idéer:

Tillvaratagandet av den kollektiva intelligensen.

Ny Vattenreningsteknik av havsvatten.

Invandringspolitiken.

Asylsökandens semestrande:

Hedersmord:

Invandringsfrågan:

Integrations/Assimileringspolitik:

Islam i Sverige:

Könsstympning:

Moskéer i Sverige:

Minska utanförskapet:

No Go Zoner:

Pass indragningar:

Stöd till Muslimska Organisationer:

Stöd till Imamutbildningar:

Svensk Värdegrunds Bok, Utbildning samt Deklarationsavtal:

Skyddade Mikrodemokratier i andra länder:

Tullverket.

Tullverkets utökande befogenheter:

Tullverkets beslag:

Korruption.

Mediala korruptionsutredningar:

Media.

Media:

Miljö.

Avfallshantering:

Djurens rätt:

Luftföroreningar i stadsmiljö:

Matspill:

Mindre Istid:

Vätepiller som fordonsbränsle:

Vattenbrist:

Översvämningar förebyggande:

NATO.

NATO frågan:

Rättsväsende.

Advokater:

Arbetsmiljöbrott:

Brottsstatistik:

Brottsrabatter:

Brottsrabatter:

Fildelnings och Upphovsrättsfrågor.

Identitets kapning:

Kränkande särbehandling:

Konsekvent handlande:

Nerladdningsrättigheter:

Rättsväsendet:

Retroaktiv straffpåföljd:

Tribunaldomstolar:

Vandalisering:

Polis.

Demonstrations rättigheter:

Nationell DNA profilering:

Polisen i Sverige:

Tryggare Samhälle:

Skolan.

Mobbning i Skola och Arbetsliv:

Opolitisk Direktdemokrati i Skolmiljö:

Dagis och Nattis:

Skolan:

Skoluppehåll/Sabbatsår:

Privata sektorn.

Offentliga sektorn.

Godemans ansvar:

Generaldirektörer:

Kartläggning av folks SEX vanor:

Korruptionsgruppen:

Kontantlösa samhället:

Levnadsstandarden:

Parkeringstillstånd:

Samhällets främjande:

Tjänstemannaansvaret:

Trafikstyrelsen:

TV licensen via skattsedeln:

Sjukvården.

Fetma och Anorexiproblem:

Sjukvården:

Tandvårdsreform:

Politik.

Fallskärmsavtal för politiker:

Medborgares inkludering i Politiska beslut:

Politikerpensioner:

Tiggeriförbud:

Utökat Föräldraansvar:

Välfärden:

Försvar.

Samhällsvärnplikt:

Tjänstemän.

HBTQ frågor.

HBTQ frågor:

Utrikespolitiken.

Utlandsbistånd:

Vapenförsäljning till Diktaturer:

Vinster i välfärden.

Handikapp frågor.

Handikappade i samhället:

Äldrevården.

Äldrevården:

 

Straff Rätt.

Straffavkänande i andra länder:

Sänkning av åldern för straffpåföljd till 15 år:

Bostadsfrågor.

Bostäder åt alla:

Barn får inte vräkas:

Pensionsfrågor.

Fatigpensionärerna:

Pensionssystemet:

Skattefrågor.

Arvsskatt:

Aktieskatt:

Bankskatt:

Förmögenhetsskatt:

Fastighetsskatt:

Gåvoskatt:

Moms på Digitala tidningar 5 %:

Momspålägg på Digitala medier 6-18 %:

Miljonärs skatt:

Miljardärs skatt:

Skattepolitiken:

Skattesedelsbistånd:

 

Partiprogram ”förslagsbaserat/ A till Ö inordnat”.

______________________________________________________________________

A.

Arbetsförmedlingen blir Arbetspool:

Arbetspool förslaget är en möjlig lösning på en stor del av Arbetslöshetsproblematiken, men Arbetspoolen löser även andra samhällsansedda problemområden till viss del som problem inom Socialtjänsten, Sjukvården, Äldreomsorgen, Tullverket, Polismyndigheten, Samhällssäkerhetsfrågor, Arbetsbristfrågan, Integreringsproblematiken, Skoltröttheten i skolan, Utlandshjälps och biståndsfrågor, Långtidssjukskrivnas situation, Försäkringskassans situation mm.

Förslaget innebär att Arbetsförmedlingen helt enkelt skrotas då den är en ineffektiv myndighet som kostar stora summor årligen att underhålla och driva, och som ger mycket lite positivt resultat i verkligheten förutom att skapa fiktiva onödiga ej samhällsproduktiva beredskapsjobb mm.

I dag är den öppna arbetslösheten uppe i ca 7 procent och räknar man in alla de som är i olika i grunden onödiga temporära verksamheter så är nog den verkliga summan arbetslösa nog mer i ca 10-12 procent och uppgår i dag nog upp till ca 300-400.000 personer, och alla de som är öppet arbetslösa eller i temporära verksamheter kostar skattemedel att försörja, antingen via A-kassa eller annan ersättningsform taget från skattemedel.

Samtidigt råder det stor arbetskraftsbrist inom flera offentliga områden som inom äldrevården, Sjukvård, Skola, Tullverket mm, Arbetspool konceptet sammanför ett överskottsområde med arbetssökande personer, med flera behovsområden med behov av just arbetsför personal, idag vill regeringen lösa arbetsbehovet med okontrollerad arbetsinvandring och flyktingmottagande vilket skapar mer problem än de problem som skalla lösas, och till enorma merkostnader.

Arbetspool konceptet innebär att om man skrotar Arbetsförmedlingen så frigör man alla dessa medel det kostar att upprätthålla ca 13.000 anställda samt de lokaler verksamheten bekostar, där med kan medel då istället går till att stärka upp A-kassan till en levnads bar nivå som kan kallas för lön, samt de som nu ingår i Arbetspoolen utplaceras på de arbetsplatser som är i behov av personal, där de även nu får skriftliga meriter för sitt arbete.

Nu behövs bara ca 1-2.000 anställda inom Arbetspoolen för administrativ tjänst, vilket gör att även 11-12.000 kvalitativa och kompetenta anställda från Arbetsförmedlingen kan friställas för mer samhällsproduktiva arbeten inom de offentliga bristyrkena, och detta löser nog garanterat problemen till större delen gällande arbetskraftsbehovet inom den offentliga sektorn.

Samtidigt är alla i Arbetspoolen fullt tillgängliga för den privata som den offentliga sektorn för anställning, där företag mm kan ansöka direkt om att få intervjua kompetens inom de aktuella arbetsområdena omgående från Arbetspollens stora personalgrupp, detta gör att Arbetspoolen mer blir som en Aktiv Arbetsförmedling i modern tappning, men där aktivt avlönat arbete pågår i väntan på fasta jobb och anställningar.

I dag är man antingen i Arbete eller Arbetslös eller i ett meningslöst gråzonsarbete som aktivitetsarbete menat att bara se till att man får ytterligare rätt till en tids A-kassa samt att man kommer upp på mornarna, men i Arbetspoolen befinner sig alla i Arbetspoolen mer i en ”Gråzon” av produktivt meningsfullt och personligt utvecklande arbete, fram tills att man får ett ”riktigt” arbete i privat eller offentlig art.

I dag genererar inga arbetslösa personer en positiv tillväxt i samhället arbetsmässigt som ekonomiskt då de får sina ersättningar via skattemedel från de som är produktiva i samhället, vilket resulterar i att den arbetslösa gruppen människor neutraliserat till viss del en procentuell del av de produktiva i samhället, exempelvis så neutraliserar 10 procent arbetslösa personer ca 15 procent av de arbetande produktiva personernas produktion i samhället.

Varför 10 procent arbetslösa personer neutraliserar ca 15 procent av de arbetande produktiva personernas produktion, är för att de arbetslösa därtill belastar samhället med personal och deras kostnader att upprätthålla byråkratin hos Arbetsförmedlingen med handhavandet av just arbetslösa.

Men då kommer vi till frågan hur en Arbetspool kan avhjälpa de andra offentliga verksamheterna som tagits upp här, och hur de berörs av en aktiv Arbetsförmedling i format av en Arbetspool, och, möjliga synergieffekter är.

Socialtjänsten:

De som av olika anledningar inte får medel från A-kassan måste ansöka om att få försörjningsstöd från just Socialtjänsten, där förnedringen av att söka försörjningsstöd därifrån inte är en bra livsfrämjande faktor för det första utan en förnedring som drar ner människor att känna sig Obehövda och onyttiga i samhället mm.

Nu fördelar man från Socialtjänsten efter kostsamma utredningar ut medel till de som söker medel från Socialtjänsten, vilket även belastar skattebetalarna med de kostnader de anställda inom just Socialtjänsten nu belastas av, här även med utbrändhet och Sjukskrivningar då många inom Socialtjänsten hotas av de sökande.

Men om huvuddelen av Socialtjänstens kunder nu ingår i Arbetspoolen så blir de produktiva i samhället, samt varpå Socialtjänsten inte behöver så många socialsekreterare där dessa socialsekreterare kan arbeta inom olika behovsyrken, samt de medel som nu besparas inom Socialtjänsten kan nu gå till Arbetspoolen för att stärka dess kassa ytterligare, och överskott återgår till staten.

Sjukvården:

Sjukvården lider av personalbrist på många plan där Sjukvårdspersonal tvingas göra vissa ej Sjukvårdsrelaterade uppgifter vilket skapar mindre effektivitet hos Sjukvårdspersonalen, dessa uppgifter kan personal från Arbetspoolen utföra då ingen specialkompetens behövs för dessa arbetsuppgifter.

Hygienteknisk personal som går på knäna inom Sjukvården och riskerar att slitas ut i förtid med sjukskrivningar kan få en eller flera från Arbetspoolen som delar på arbetsuppgifterna, vilket minskar dessa följdskador hos just den Hygientekniska personalen, vilket minskar dessa onödiga sjukskrivningskostnader samt minskar belastningen på sjukvården något, och genom detta minskar även sjukvårdskostnaderna, där dessa sparade ekonomiska resurser kan läggas på Arbetspoolen eller allan Offentlig verksamhet.

Äldreomsorgen:

Vi har nog hört alla om äldre som personalen inte hinner ta hand om och kan sitta och stirra in i väggen i månader utan att få komma ut utanför äldrevårdsområdet, eller ut i det fria och få en så enkel sak som en kopp kaffe och en bulla på ett kafé, och denna framtid är den framtid vi kommer att omfattas av om inget görs i dag.

Med personal från Arbetspoolen kan äldre få möjligheten att komma ut och just ta en kopp kaffe och en bulla på ett kafé på stan, och se annat än innandömet av de fyra väggar de bor i, och det här skulle höja livskvalitén hos våra äldre i väldigt hög grad.

Tullverket:

Tullverket hinner inte med att kontrollera all inkommande gods från utlandet, där även mycket vapen samt droger smugglas in, med stödpersonal från Arbetspoolen så kan inkommande gods från utlandet granskas i mycket högre grad än i dag, vilket även minskar de problem smuggelgodset skapar i vårt samhälle.

Vi har även hört att utgående gods som båtmotorer som befaras är stulna i Sverige inte hinner kontrolleras, och där Tullverket tvingas släppa igenom dessa båtmotorer, dessa båtmotorer kan sen mycket väl användas till att användas i båtar som smugglar människor och flyktingar in i Europa från Afrika mm, där dessa människor och flyktingar sen tar sig ända in till Sverige, där de sen var och en kostar årligen mycket mer än vad en båtmotor kostar att inhandla, här har personal från Arbetspoolen en bra möjlighet att stoppa en stor del av dessa problem.

Polismyndigheten:

Polisen går i dag på knäna och är i stort behov av personal i form av Polismän, här kan nog inte personal från Arbetspoolen göra direkt så mycket, förutom att under arbete som medföljare till arbetande polismän utbilda sig samtidigt till just Polismän, men här finns det hos Polisen även ett stort behov av intern personal som sekreterare mm, och här kan nog personal lösa denna typ av personalbrist hos Polisen på kort och lång sikt.

Samhällssäkerhetsfrågor:

Kommuner kar ett behov av patrullerande Vakter/Väktare, här kan kommunerna utbilda kommunala Väktargrupper för att trygga upp kommunerna med dessa patrullerande vaktgrupper, vilket skulle skapa ökad trygghet i våra kommuner och i vårt samhälle.

Arbetsbristfrågan:

Det råder brist på arbetare i Sverige på olika områden, förslaget Arbetspool visar att denna brist kan avhjälpas internt inom Sverige till större delen genom optimering av resurser utan okontrollerad Arbetsinvandring in i landet.

Integreringsproblematiken:

Många av de som invandrat in till Sverige eller flytt till Sverige har svårt att integreras in i den Svenska kulturen och på den Svenska arbetsmarknaden, och invandrare av första och andra generation är överrepresenterade bland de arbetslösa i dag. Arbetspoolen konceptet kan avhjälpa även delar av Integreringsproblematiken och utanförskapet, genom att Arbetspool konceptet skapar mängder av avlönade arbetstillfällen i Sverige.

Skoltröttheten i skolan:

Efter först dagis, sen sex års förskolan där sen barnen går 9 år i grundskolan, där i 9e klass är många skoltrötta och inte kan hända så insatta i vad de vill vidareutbilda sig till efter 9e klass. Här kan ett alternativ vara att dessa ungdomar får ta ett eller två sabbatsår och jobba i Arbetspoolen i olika yrkesområden som betalda Arbetspools praktikanter.

När dessa barn sen hittat vad de vill vidareutbilda sig till, så kan de hoppa på den nu valda utbildningen med ett eller två arbetspraktiks år som komplimenterar upp de betyg de fått i 9e klass, vilket höjer deras betyg något, många väljer en utbildning där denna utbildning sen visar sig vara förhastat vald och fel utbildning för dessa elever, då är det bättre med ett eller två sabbats år med olika typer av att prova på jobb, för att skapa erfarenhet inför fortsatta specialstudier, här är år av studier man sen inte kommer att arbeta med i princip ganska bortkastade år och studier.

Utlandshjälps och biståndsfrågor:

Vi har hört hur ekonomiska medel i bidrag kastas bort och där korruption äter upp dessa ekonomiska bidrag innan medlen hinner nå de som medlem är riktade mot, här kan istället dessa medel utgöra riktade och kontrollerade arbeten utomlands med anställda från Arbetspoolen i olika projekt utomlands, på så sätt hittar de bidrag som skall ges i olika projekt mer under kontrollerade former av bidragsgivande land till de som bidragen är riktade mot, vilket minskar förskingring och korruptions möjligheter med dessa avgivna bidrag.

Långtidssjukskrivnas situation:

Sjukskrivnas och långtidssjukskrivnas situation är inte hållbart i dag där sjukskrivna blir utförsäkrade efter 180 dagar där deras SIG även nollas, här är på förslag att sjukskrivna och långtidssjukskrivna innefattas i Arbetspoolen med ersättning därifrån utan de restriktioner som Försäkringskassan systematiserat och vilket direkt skadar och hämmar Svenska medborgare i denna situation.

Många sjukskrivna eller långtidssjukskrivna har en viss procentuell arbetskapacitet vilket inte tas till vara i dag, här kan exempelvis någon som kan arbeta 30% arbeta just till 30% på sin arbetsplats, och resterande 70% betalas av Arbetspoolen, och ingen ska tvingas och straffas att lämna hus och hem samt bil och sälja dessa bara för att långtida sjukdom inträffat.

Försäkringskassans situation:

Försäkringskassans handläggare är överbelastade och Försäkringskassan har hårda sparkrav att ta hänsyn till, sparkrav som drabbar de sjukskrivna och långtidssjukskrivna extra hårt då de sparkrav som avkrävs av budget och regering drabbar just de svagaste i samhället hårdast.

Överförs sjukskrivna och långtidssjukskrivna in till Arbetspoolen så avlastas Försäkringskassans handläggare från handhavandet och rundgång av hanteringen av just de sjukskrivna och långtidssjukskrivna, vilket gör att många anställda inom Försäkringskassan kan förflyttas till mer samhällsproduktiva administrativa arbeten mm.

Förslaget Arbetsförmedlingen blir Arbetspool: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Advokater:

Förslaget Advokater: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Arvsskatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Avfallshantering:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Aktieskatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Arbetsmiljöbrott:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Asylsökandens semestrande:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

B.
Bostäder åt alla:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Brottsstatistik:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Bankskatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Barn får inte vräkas:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Brottsrabatter:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Borgerlig billig Begravning på skattsedeln:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

C.

 

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

D.

Demonstrations rättigheter:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Djurens rätt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Dagis och Nattis:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Deportering till ”Skyddade Zoner” utanför EU:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

E.

EU frågan:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Energi ”Geotermisk energi”:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Energi ”Vind”:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Energi ”Atomkraft”:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Energi ”Sol”:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Energi ”Olja”:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Energi ” Brunkol”:

Energi ”Vätgas”:

Danska kemister har för några år sedan uppfunnit något som kallas för just ”Vätepiller” i någon artikel kallas de även för ”Vätebomber”, vad det handlar om är att Väte som spjälkas ut från vanligt vatten, inte kan användas i bilar i vätskeform, då det är ett högexplosivt ämne i Gasform eller vätskeform, bilar med rent Väte i tanken är formligen enorma rullande bomber, vilket är just anledningen till att detta inte är ett alternativt drivmedel i fordon, men kemisterna har funnit ett sätt att binda vätet i fast pillerform, vilket går att göra till ett acceptabelt bränsle för fordon.

Men det nya problemet för detta nya bränslet, är att det måste produceras med miljövänlig grön energi, för produceras det med ”smutsig” energi så går miljöfördelarna förlorade.

Projekta AB har vid kontakt med uppfinnarna i Danmark, framfört att Geobrunnar kan producera Vätepiller på ett helt grönt miljövänligt sätt, vilket nu gjort att uppfinnarna i Danmark dammat av Vätepillerkonceptet, och de tittar nu på det ur ett Projekta AB perspektiv, så inom en snar framtid kan vi ha ett mycket grön miljövänligt drivmedel i våra bilar, tack vare Projekta AB och Optimal Direktdemokratis samarbete.

Förslaget Energi ”Vätgas”: Är framtaget av medlem inom Partiet ODD.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Energi ”Vatten”:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

F.
Fallskärmsavtal för politiker:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Försvaret:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Flyktingfrågan:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Förmögenhetsskatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Fattigpensionärerna:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Fastighetsskatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Fetma och Anorexiproblem:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Fildelnings och Upphovsrättsfrågor.

Vissa anser att Fildelning på Internet skall vara helt gratis, och alla ska kunna dela filmer och musik mm helt fritt på Internet, detta låter ju väldigt bra och Demokratiskt, men då måste man ju se baksidan av denna utopi, visst vill alla ha filmer gratis, men om filmer inte kostar något att vare sig få eller se, så går det inte heller att få in ekonomiska medel att producera dessa filmer, då alla anställda i en filmproduktion vill få lön för sitt nedlagda arbete.

Det är bara att fråga en förespråkare för fri kostnadslös fildelning på Internet, om denne kan tänka sig att arbeta på sin arbetsplats gratis och franko, svaret blir nog definitivt NEJ, så om då denne person inte kan tänka sig arbeta gratis, varför ska då andra arbeta gratis för att denne person ska få saker som kostsamma produktioner av filmer kostnadsfritt.

Vi på Svenska Partiförbundet SPF har en alternativ lösning på dilemmat, vilket grovt går ut på att filmproducenterna mm får sina alster fredade under 12 månader, under denna tid hinner alstren med än väl inbringa inkomster som förhoppningsvis överstiger produktionskostnaderna, alstren är ej fredade efter 12 månader, utan ingår nu i en ”Filpool”.

Alla medborgare över en viss ålder erläggs med exempelvis en (1) krona, i Fildelnings skatt årligen, där underåriga betalas av föräldrarna med 1 kr/barn och år, och där till en speciell fildelnings sida ”Filpoolen”, där alla filer kan fås extremt lätt och kostnadsfritt, på denna sida listas alla nedladdningar, varpå en procentuell fördelning sker till upphovsinnehavarna, varpå alla borde vara nöjda, då även skolor och statliga samt kommunala inrättningar har rätt till alla alster i ”Filpoolen”.

På så sätt slipper man jaga fildelare, och upphovsrättsinnehavarna kan få in medel år efter år för att skapa nya alster, vilket betyder att nya produktioner kan ska kontinuerligt från producenterna.

Förslaget Fildenling och Upphovsrättsfrågor: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

G.
Godemans ansvar:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Gåvoskatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Generaldirektörer:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Gränskontrollers utökande:

Förslaget Arbetsförmedlingen blir Arbetspool: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Geotermiska Energibrunnar.

Geotermiska Energigbrunnar eller Geobrunnar är i dag en realitet, där grön miljövänlig energi kan ersätta Atomkraften av i dag, Aktiebolaget Projekta AB har arbetat fram konceptet, men det handlar i grunden om att komma ner på stora djup på ett säkert sätt, och där omvandla vatten till ånga via de varma jordlagren på 5-7.000 meters djup ner i urberget, i Sydafrika utvinner man i dag Guld på 4.000 meters nivån, där 5.600 man arbetar i Guldbrytningen, så att komma ner på 5-7.000 meters djup är inga större problem i dag, konceptet är till större delen hemligt, så därför kan vi inte ta upp mer i ämnet mer här, men Projekta AB är samarbetspartner med Optimal Direktdemokrati på ett par miljöområden.

Förslaget Geotermiska Energibrunnar: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

H.

Handikappade i samhället:

Många handikappade har det svårt att få assistanshjälp i dag, men detta skulle kunna helt gå att avhjälpas om man lade ned Arbetsförmedlingen och skapade en Arbetspool i stället, detta skulle göra att vi hade ca 400.000 i dag arbetslösa som kunde bland annat hjälpa handikappade med Assistanshjälp mot en löneersättning och därtill få meriter för arbetet.

Förslaget Handikappade i Samhället: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

HBTQ frågor:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Hedersmord:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

I.
Innovationer och utveckling:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Invandringsfrågan:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Identitets kapning:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Integrations/Assimileringspolitik:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Islam i Sverige:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

J.

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

K.

Kartläggning av folks SEX vanor:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Könsstympning:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Korruptionsgruppen:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Kränkande särbehandling:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Kontantlösa samhället:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Konsekvent handlande:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

L.
Levnadsstandarden:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Luftföroreningar i stadsmiljö:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

M.

Matspill:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Media:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Moskéer i Sverige:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Mediala korruptionsutredningar:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Mindre Istid:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Medborgares inkludering i Politiska beslut:

Frågan är här om medborgarna anser att de själva ska inkluderas i de viktigaste politiska beslut som direkt eller indirekt har en stor påverkan på medborgarnas liv och levnadssätt i det egna landet Sverige.

Förslaget Medborgares inkludering i Politiska beslut: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Moms på Digitala tidningar 5 %:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Momspålägg på Digitala medier 6-18 %:

För tidningar som fälls för osanna, vinklade, mörkläggande eller vägran att uppta viktiga artiklar och nyheter, bör de då påföras en straffpåföljd med ett momstillägg under ett år till mellan 6-18 % beroende på graden av vinklade, mörkläggande eller vägran att uppta viktiga artiklar och nyheter.

Förslaget Momspålägg på Digitala medier 6-18 %: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Miljonärs skatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Miljardärs skatt:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Mobbning i Skola och Arbetsliv:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Minska utanförskapet:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Mobil telefoni och Internet täckning i hela landet:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

N.

NATO frågan:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

No Go Zoner:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Nerladdningsrättigheter:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Nationell DNA profilering:

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

O.

Opolitisk Direktdemokrati i Skolmiljö:

Förslaget Opolitisk Direktdemokrati i Skolmiljön: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

PQ.
Politikerpensioner:

Förslaget politikerpensioner: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Polisen i Sverige:

Förslaget Polisen i Sverige: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Pass indragningar:

Förslaget Pass indragningar: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Parkeringstillstånd:

Förslaget Parkeringstillstånd: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Pensionssystemet:

Förslaget Pensionssystemet: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

R.
Rening av havsvatten till dricksvatten:

Förslaget Rening av havsvatten till dricksvatten: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Rättsväsendet:

Förslaget Rättsväsendet: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Religioner i Sverige:

Förslaget Religioner i Sverige: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Religiös klädnad i Sverige:

Förslaget Religiös klädnad i Sverige: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Religionsfrihet:

Förslaget Religionsfrihet: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Retroaktiv straffpåföljd:

Förslaget Retroaktiv straffpåföljd: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

S.

Sjukvården:

Sjukvården går på knäna, och att därtill ta emot och prioritera utländska flyktingar framför Svenska medborgare, därtill kostnadsfritt och på skattebetalarnas Merkostnad, där till och med Staten lånar pengar för att kunna värna extra bra om alla flyktingar, det hjälper inte upp situationen, visst ska vi hjälpa människor i nöd, men detta måste mer ske på plats i andra länder, och i måna av möjligheter, och inte till absurdum, men även denna sak är en fråga för majoritetsvalet att ta ställning till.

Förslaget Sjukvården: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Skolan:

Förslaget Skolan: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Skattepolitiken:

Förslaget Skattepolitiken: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Stöd till Muslimska Organisationer:

Förslaget Stöd till Muslimska Organisationer: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Stöd till Imamutbildningar:

Förslaget Stöd till inamutbildningar: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Skattesedelsbistånd:

Förslaget Skattesedelsbistånd: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Samhällets främjande:

En mycket viktig grundfråga gällande samhället, är att ska medborgarna främja samhället eller ska samhället främja medborgarna, det är en enormt stor skillnad dessa två åsiktsinriktningar emellan.

Förslaget Samhällets främjande: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Skoluppehåll/Sabbatsår:

Förslaget Skoluppehåll/Sabbatsår: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Samhällsvärnplikt:

Förslaget Samhällsvärnplikt: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Svensk Värdegrunds Bok, Utbildning samt Deklarationsavtal:

Förslaget Svensk Värdegrunds Bok, Utbildning samt Deklarationsavtal: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Straffavkänande i andra länder:

Förslaget Straffavkänande i andra länder: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Skyddade Mikrodemokratier i andra länder:

Förslaget Skyddade Mikrodemokratier i andra länder: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Sänkning av åldern för straffpåföljd till 15 år:

Förslaget Sänkning av åldern för straffpåföljd till 15 år: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

T.
Tjänstemannaansvaret:

Förslaget Tjänstemannaansvaret: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tillvaratagandet av nya idéer

Vi vill ta tillvara nya talanger och nya idéer, även nya koncept på gamla koncept, vi kan hitta enorma guldkorn i nya tekniska innovationer, problemet i dag är att vi inte i nog stor utsträckning tar tillvara de som tänker utanför ramarna, det är dessa innovativa människor som skapar morgondagens tekniska underverk, och det är dessa människor vi måste hitta och understödja.

Teoretiskt sett skulle vi i Sverige kunna bygga en teknikby, eller en teknikstad, och sen dammsuga hela värden efter människor med olika innovationer och innovativa förmågor, och påbörja en mängd olika tekniska projekt, för att få fram nya innovationer och tekniker, vilket skulle kunna främja hela värden, med stora ekonomiska vinster som följd därtill, för att inte tala om alla jobb det skulle skapa i Sverige.

Förslaget Tillvaratagandet av nya idéer: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tribunaldomstolar:

Förslaget Tribunaldomstokar: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tryggare Samhälle:

Förslaget Tryggare samhälle: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Trafikstyrelsen:

Förslaget Trafikstyrelsen: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

TV licensen via skattsedeln:

Alla ser på TV då och då, och media som är sanningsenlig är viktig för samhället i stort, men då ska nyheter vara sanningsenliga även, och om straffpåföljder drabbar media som framför falska eller vinklande media, varför då inte ålägga TV licensen direkt på skattsedeln, då betalar alla denna kostnad solidariskt och till lägre kostnad, de som ringer runt kan få andra arbetsuppgifter, och de som absolut inte ser på TV, de kryssar bara för att de inte har någon TV, varpå dessa kan särgranskas så att de inte framför osann utsaga i skatteuppgifterna, detta borde få en del byråkrati att försvinna.

Förslaget TV licensen via skattesedeln: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tiggeriförbud:

Förslaget Tiggeriförbud: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tillvaratagandet av den kollektiva intelligensen.

Något som inte tas tillvara är den enorma kollektiva intelligens vi medborgare besitter, inte bara i Sverige utan i hela värden, vi vill tillvarata denna kollektiva intelligens, genom att på olika sätt fånga upp Tankar, Idéer, Innovationer och förslag, dessa ska sen belönas på olika sätt.

Man bör beakta att alla förslag inte är genomförbara, men två eller fler ej genomförbara förslag, kan mycket väl ge upphov till ett nytt hopkoks koncept av världsklass, då ska även de förslag som gett upphov tillsammans till detta nya koncept belönas.

Förslaget Tillvaratagandet av den kollektiva intelligensen: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tandvårdsreform:

Vill medborgarna i majoritet att tandvården skall omfattas av högkostnadsskyddet, och i majoritet i valfrågan aviserar detta beslut, då kommer ODD ledningen även att se till att detta skall lagstadgas i Svensk lag, frågan är bara om ens några kommer att motsätta sig ett sådant förfarande.

Förslaget Tandvårdsreform: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tullverkets utökande befogenheter:

Förslaget Tullverkets utökade befogenheter: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Tullverkets beslag:

Förslaget Tullverkets beslag: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

U.
Utlandsbistånd:

Förslaget Utlandsbistånd: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Utökat Föräldraansvar:

Förslaget Utökat föräldraansvar: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

V.
Vätepiller som fordonsbränsle:

Förslaget Vätepiller som fordonsbränsle: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Vandalisering:

Förslaget Vandalisering: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Välfärden:

Förslaget Välfärden: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Ny Vattenreningsteknik av havsvatten.

Projekta AB har arbetat fram ett vattenreningskoncept, som utvinner Dricksvatten direkt ut ur havsvatten i enormt stora mängder, runt om i världen finns över 14.000 avsaltningsanläggningar, där processer som kondensering eller Omvänd Osmos används, dessa processer slukar stora mängder energi per kubikmeter färdigproducerat dricksvatten.

Gällande Kondensering ”kokning” av havsvatten, där används stora mängder fossila bränslen som Kol, Olja samt Naturgas mm, detta bidrar till växthuseffekten och skapar stora föroreningar rakt ut i luften.

Gällande Omvänd Osmos teknik, så innebär den att havsvatten pressas genom ett ”nanometerstort membran” där ca 6 vattenmolekyler kan passera genom de små hålen i bredd, men saltmolekylerna är för stora för att passera igenom, detta är möjligt då ett övertryck byggs upp på ca 45-60 atmosfärer (bar), vilket pressar vattnet genom membranen, varpå en högre och högre saltkoncentration blir kvar på havsvatten sidan av membranet, denna process kostar mycket energi att använda.

Projekta AB har utvecklat ett unikt vattenreningssystem av havsvatten till dricksvatten, detta system bygger både på kondensering av saltvatten till dricksvatten, samt utvinning av färskvatten via Omvänd Osmos teknik, men detta system konsumerar ingen elektricitet i separationsprocesserna, utan producerar en viss mängd elektrisk energi i vattenutvinnings processerna i stället, detta är det mest unika med Projekta AB:s koncept.

Detta betyder som alla förstår, att tillgången på färskvatten inte längre behöver vara ett världsomfattande problem, såvida makthavare inte vill just att det skall vara ett problem, och att färskvattenbristen skall vara ett kontrollverktyg för att hålla värdens alla fattiga människor fortsatt fattiga, och utan hopp om en bättre framtid.

ODD partiet och rörelsen samarbetar därför med Projekta AB, för att utveckla de nya innovativa energi och vattenkoncept som kan inte bara ge Sverige en världsledande position inom dessa teknologiska områden, utan även hjälpa miljoner människor i fattiga länder att få det bättre, och därmed ge dessa människor möjligheten till ett större lugn, och därmed mer fred i värden.

Förslaget Ny Vattenreningsteknik av havsvatten: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Vattenbrist:

Förslaget Vattenbrist: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

Vapenförsäljning till Diktaturer:

Förslaget Vapenförsäljning till Diktaturer: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

XYZ.

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Förslaget : Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

ÅÄÖ.
Äldrevården:

Äldrevården är under alla kritik i dag, i grunden kan man ju fråga sig hur våra politiker kan hantera våra äldre i pensionssystemet så illa som de gör, när deras egna föräldrar är i Pensionsåldern och är i behov av en äldrevård, svaret är nog att alla politikers föräldrar som är i livet och i behov av äldrevård, mer nog lever på privata vårdinrättningar, betalad med våra politikers höga löner och arvoden, vilket betyder att våra politiker inte lever i verkligheten, och bryr sig inte om att leva i verkligheten, och detta är nog så nära sanningen.

Förslaget Äldrevården: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna:

 

Översvämningar förebyggande:

Förslaget Översvämningar förebyggande: Är framtaget av medlem inom Partiet.
Förslaget stöds av partgrupperna: