OM

Svenska Parti Förbundet SPF är dels ett Förbund dels ett politiskt parti med två styrelser och där Bildandestyrelsen samt Verksamhetsstyrelsen som har olika samt vissa sammangående arbetsområden, men SPF är även en samlande intresseorganisation för olika partsgrupper mot ett fåtal uppsatta gemensamma punktmål för att föra fram olika sakfrågor in i den Svenska politiken på riksdagsnivå, och där de Svenska medborgarna och väljarna har ett betydande politiskt inflytande i realtid 365dagar/år i de mest ansett viktiga sakfrågorna som berör just det Svenska folket mest i det vardagliga livet, och där står Välfärd, Trygghet, Arbetslöshet, Skola, Sjukvård, Äldrevård, samt den nya Fattigdomsfrågan som i dag omfattar 1 miljon människor i Sverige mm högst på agendan av alla samhällsfrågor.

Svenska Partiförbundet SPF:

Namnet beskriver tre viktiga delar. 1. Att partiet är en ”Svenskt” organisation. 2. Att det är ett politiskt ”Parti”. 3 Att det är ett ”Förbund” av partier som samarbetar med varandra.

Varför starta upp ett Förbundsparti:

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html

Fakta som man kan se på länken ovan är att av de 25 mindre partierna samt de ca 192 ännu mindre partierna som registrerats till riksdagsvalet 2014, samt ytterligare de därtill de 838 partierna med färre än 2 röster påvisar ett påtagligt missnöje som bara utgjorde 0,97 % av valresultatet med sina sammanlagt 60.326 väljare.

Här vid valet var röstdeltagandet 85,81 % vilket var (6.290.016) röstande av totalt 7.330.432, alltså 14,19% vilket är (1.040.416) röstberättigade röstade inte i valet 2014 av olika anledningar, och här kan hända en stor del för att de inte ansåg att det gjorde vare sig från eller till om de röstade eller ej.

Alla dessa röster är i grunden helt bortkastade röster som kan vara helt avgörande vid riksdagsval, för att avgöra vilken demokratiform vi ska ha i Sverige, Svenska Parti Förbundet SPF är det Förbundsparti som kan vara det partisamlande Förbundsparti där dessa röster kan samlas upp och göra nytta genom att man röstar på sitt lilla politiska parti genom att rösta på Svenska Parti Förbundet SPF så att inte röster går förlorade, att inte rösta är inte en bra lösning för det är i grunden bara så att dessa ej givna röster faller under det parti eller partigruppering som vinner i valet, så att inte rösta är som att ge bort sin röst till det parti man inte gillar.

Bildandestyrelsen:

Bildandestyrelsen och Bildande gruppen är den grupp personer som startat upp Svenska Parti Förbundet SPF, men som i grunden bara handhar de grundläggande juridiskt drivande aspekterna av Svenska Parti Förbundet SPF, Bildandestyrelsen handhar inga politiska frågor, men handhar vissa övergripande stadgar samt regler som även sträcker sig in på Verksamhetsstyrelsens beslutsområde.

Verksamhetsstyrelsen:

Verksamhetsstyrelsen är en till viss del frånskild autonom verksamhetsdel från Bildandestyrelsen, med egna stadgar och som mer handhar politiska frågor inom vissa givna ramar inom Svenska Parti Förbundet SPF, samt Verksamhetsstyrelsen består av 2 representanter vardera från olika politiska partier och där en ordinarie samt en bisittare, i styrelsen finns även representanter från och för Föreningar, Organisationer, och olika Partsgrupper, där just partsgrupperna kan vara Facebook grupper eller bloggare med många följare, dock ingår de sistnämnda partgrupperna som ledamöter i Verksamhetsstyrelsen på ett mer förslagsgivande plan då de inte är just politiska partier.

Förbunds delen:

Förbunds delen är en Förbundsverksamhet som ska skapa samarbetsmöjligheter för många partsgrupper att under accepterade förhållanden och accepterande av ett fåtal samarbetspunkter och målsättningar på lika villkor gemensamt arbeta mot dessa satta fåtal samarbetspunkter och målsättningar där samarbetet främjar och är överlag till fördel för de partgrupper som ingått samarbete i Svenska Parti Förbundet SPF.

Parti delen:

Parti delen i Svenska Parti Förbundet SPF handhas av just Verksamhetsstyrelsen och dess representanter där dessa handhar just dessa frågor gemensamt i grunden i det närmaste oberoende från Bildandestyrelsen.

Intresseorganisation:

Svenska Parti Förbundet SPF kan även benämnas som en Intresseorganisation för alla samarbetande partgrupper där det primära målen är att i grunden se till de svenska medborgarnas och väljarnas bästa och med deras medverkan genom skapandet av Svenska Parti Förbundet SPF, är att ge just de svenska medborgarnas och väljarna ett politiskt inflytande i olika viktiga sakfrågor som drivs i Svensk Riksdag och Regering.

Upp till 97 procent av alla medborgare i Sverige är inte medlemmar i något politiskt parti och på 10 miljoner innevånare blir det ca 9,7 miljoner innevånare varav vilket gör den partgruppen till den största partgruppen i Sverige att ta hänsyn till, och vilket är just den partsgrupp Svenska Parti Förbundet SPF har som målgrupp att verka för genom att dels lyssna till samt efterleva de majoritetsbeslut som Väljarna i Sverige gör i olika samfrågor.

Valmyndigheten:

Hos Valmyndigheten finns det ca 200 olika partier registrerade och över 800 partier som inte är registrerade och som vill in i Kommuner, Landsting och Riksdag varav bara 8 av alla dessa är över fyraprocentsspärren i dag, och där medborgarna och Väljarna i Sverige inte har något politiskt inflytande i dag i de beslut som tas över hur medborgarna skall ha det i det egna landet Sverige.

De flesta av de partier som siktar in sig på Riksdagen kommer aldrig att ha en möjlighet att komma i närheten av fyraprocentsspärren, de som siktar på Kommuner, Landsting har dock en något större möjlighet att etablera sig där, men inte några just större möjligheter då de 8 stora etablerade partierna i dag tar upp de flesta mandaten, och för att göra verklig skillnad i Sverige så måste den skillnaden göras i Riksdagen och på Riksdagsplanet.

Samarbetssvårigheter:

De flesta vet att interaktionen mellan människa och människa, förening och förening, organisation och organisation, politiskt parti och politiskt parti samt interaktionen mellan länder inte alltid fungerar, eller till och med för det mesta har mycket svårt att fungera vilket beror på de olika åsikterna parterna har gentemot varandra i olika särintressefrågor.

Politiska Partier har särdeles svårt att samarbeta med varandra just på grund av de olika partiideologiernas skull, ena partiet säjer JA i ett förslag och ett annat parti säjer NEJ i samma förslag och här tas beslut utan att medborgarna och väljarna efterfrågas vad de anser i dessa frågor.

Ska 1% av medborgarna styra 99% av medborgarna:

Då är inte ca 97 procent av den Svenska befolkningen och skattebetalarna ens medlemmar i ett politiskt parti, och av de 3 återstående procenten ät endast ca 1 procent aktiva medlemmar i ett politiskt parti, då uppstår frågan om att ska verkligen 1 % av medborgarna i politiska partier styra hur 99 % av befolkningen ska ha det i det egna landet.

I Svenska Parti Förbundet SPF försöker vi att navigera i dessa vatten gällande att få till ett bra samarbete mellan alla olika samarbetande partsgrupper, och det sker genom att vi bara samarbetar under ett fåtal för alla parter gynnsamma och fördelaktiga samarbetspunkter, där stadgar och regelverk fastställer de för alla på lika villkor gynnsamma samarbetsformerna.

Vad Medborgarna anser:

Svenska Parti Förbundet SPF är en Organisation som tar mycket stor hänsyn till vad medborgarna anser i olika sakfrågor, och därigenom direkt inkluderar den Svenska befolkningen och Väljarna i de politiska besluten, och det sker genom att Svenska Parti Förbundet SPF har fastställt vissa regler i förbundet, samt i dag 10 samarbetspunkter som gör att olika politiska partier kan samarbeta med varandra mot dessa mål utan att samarbetet påverkar nämnvärt de olika politiska partierna var för sig i övrigt.

I detta samarbete avser vi inom Svenska Parti Förbundet SPF, att vi tillsammans skall kunna uppnå det inget eller få av de små partier kan uppnå ensamt, och det är att komma upp över fyraprocentsspärren och in i riksdagen, och där ge de svenska medborgarna och Väljarna ett politiskt inflytande direkt in i Riksdagen i dessa sakfrågor.

På detta sätt kan små politiska partier hjälpas upp att bli större, och den dag dessa politiska partier anser sig själv kunna komma över fyraprocentsspärren, så är det fritt att gå ur Svenska Parti Förbundet SPF, och kandidera sitt Politiska parti för egen kraft om man så vill.

Två styrelser:

Svenska Parti Förbundet SPF har två styrelser, dels Bildandestyrelsen som handhar de grundläggande juridiska bildande och löpande Förbundsfrågorna, samt Verksamhetsstyrelsen som består av 2 representanter för varige medlemsparti eller organisation, en ordinarie samt en bisittare, Föreningar eller organisationer har representanter som ledamöter i styrelsen på ett mer förslagsgivande plan.

Interrimstyrelse:

Ordet ”Interrim” betecknar något som gäller tillfälligt, under en övergångstid.

Och Verksamhetsstyrelsen är en Interrimstyrelse samt Verksamhetsstyrelsens Stadgar är Interrimstadgar, alltså är både Styrelsen och Stadgarna i praktiken något som är tillfälliga under en övergångstid, hur lång denna övergångstid är vet vi inte i dag och det beror helt upp till behovet av samarbete mellan de olika partsgrupperna under likartade förhållanden, och denna tid kan vara under månader, år eller decennium framöver, och under denna tid är Verksamhetsstyrelsen och dess Stadgar lika verkliga som alla fastslagna stadgar i vanliga föreningar, men utan dessa vanliga stadgars nackdelar.

Förbund för Politiska partier:

Svenska Parti Förbundet SPF är i grunden ett Förbund för politiska partier, men även ett Förbund för Föreningar och Organisationer som vill få sina åsikter och sina samhällsmål belysta indirekt politiskt utan att för den delen bryta sin opolitiskhet direkt.

Svenska Parti Förbundet SPF är i andra hand ett politiskt samlingsparti, där meningen är att flera små politiska partier i samarbete skall samarbeta mot i dag 10 satta sammanbets mål, där det första målet är att gemensamt komma över fyraprocentsspärren.

Att samla röster under ett tak:

Om alla medlemspartiers väljare uppmanas att rösta direkt på Svenska Parti Förbundet SPF, så röstar de därmed indirekt på sitt eget parti, om ett parti får 25.000 röster i ett riksdagsval då är dessa röster bortkastade med inget inflytande som slutresultat i Riksdagen, men om 12 partier går samman där deras i snitt 25.000 röstande var röstar på Svenska Parti Förbundet SPF, då får SPF ca 300.000 röster som för alla partier gemensamt över fyraprocentsspärren, det ger alla medverkande partier ett politiskt inflytande, nu tror vi att vi behöver betydligt fler medlemsparter än 12 partier för att nå målet.

Politiskt inflytande för väljarna:

Ett verkligt Politiskt inflytande för väljarna är något som eftersträvas av en mycket stor grupp väljare eller åtminstone att möjligheten till ett verkligt politiskt inflytande finns att tillgå, och detta har Svenska Partiförbundet SPF tagit fasta på och prioriterar just Medborgares möjlighet till ett Politiskt inflytande i Svenska Partiförbundet SPF.

Teoretisk och Praktisk partipolitik:

Tittar vi på hur partipolitiken i dag och sen länge har fungerat Teoretiskt och praktiskt, så undgår nog det ingen att med just Facit i handen via Partihistoriken att klart bilda sig en uppfattning av hur det har fungerat, hur det fortfarande fungerar samt hur det borde fungera partipolitiskt i Sverige som ett Demokratiskt styrt land.

”Teoretiskt” borde Partipolitiken hos de Representativa partierna vara i den fastställda partiform samt med de Vallöften fastslagna som de avger, har man gått på val med ett eller ett helt partiprogram med vallöften så borde man ju hålla dessa Vallöften även

”Praktiskt” och i verkligheten så fungerar Partipolitiken på ett helt annat sätt bland främst de Representativa Partierna där de har en partiform som är Aggressivt marknadsförande med fasta åsikter i olika sakfrågor, och det ligger i tingens natur att när man väl har tagit en aktiv åsiktsinriktning i en sakfråga, då är det en principiell prestigeförlust för det partiet om det sen visar sig att den riktlinje man tagit i en sakfråga teoretiskt visar sig vara praktiskt en katastrof.

Det är i det här läget dessa Representativa partiformer fortgår och vidhåller att deras åsikt i den eller dessa sakfrågor ändå är rätt utan det är andras och motståndarnas fel att deras riktlinje inte fungerar eller håller måttet, man ändrar i det närmaste aldrig tvärt åsiktsinriktning då det just skulle påvisa att man haft fel med medföljande principiella prestigeförlust för det partiet, utan man ändrar sin åsiktsinriktning långsamt steg för steg så att inga tvära åsiktskast uppstår, för då kan man hävda att det exempelvis strategiskt varit tänkt att sakfrågans inriktning hela tiden formbart varit menad att komma till den åsiktsinriktning man nu är i

Kort sagt Representativa politiska partier med klara åsiktsinriktningar avskyr att snabbt erkänna att man har haft fel, för då skulle det påvisa att man inte var tillräkneliga i sin politik och varpå man tappar väljare, enkel matematik helt enkelt.

Svenska Partiförbundet SPF, inte ett ”normalt” parti:

Svenska Partiförbundet SPF är inte kan hända vad man kallar ett ”normalt” parti i dag, dels för att det är ett neutralt partiforum för andra partier att samlas i och under lika villkor, dels för att andra organisationer och partgrupper kan vara medlemmar, men även dels för att Svenska Partiförbundet SPF inte själv eftersträvar i första hand för att komma själv över fyraprocentsspärren 2018 med de ca 250-300.000 röster som krävs för att komma in i riksdagen.

Svenska Partiförbundet SPF eftersträvar i stället att få in ca 250 små politiska partier, Organisationer och andra partgrupper och där tillsammans med dem och deras väljare komma in över fyraprocentsspärren och över 250.000 röster i valet 2018, röster som vart parti för sig är bortkastade röster, men röster som samlade under ett tak gör skillnad för alla medverkande partsmedlemmar, och detta är ett betydligt enklare mål att uppnå än att få över 250-300.000 väljare själv.

En Demokratitanke i Svenska Partiförbundet SPF är att för att uppnå en bättre demokrati i Sverige så borde i grunden ett förbundsparti obligatoriskt vara ett samlande parti för alla små partier som är registrerade hos Valmyndigheten med sina 1.500 namnunderskrifter i obligatoriskt i riksdagen, och på så sätt skulle alla dessa små partier kunna göra sin röst hörd via just ett Förbundsparti, fram tills de själv kan komma över fyraprocentsspärren och verka i riksdagen på egna meriter.

Då kommer vi fram till ordet ”normalt”, är då Svenska Partiförbundet SPF inte ett ”normalt” parti i negativ bemärkelse, eller är det så helt enkelt att Svenska Partiförbundet SPF bara är ett ovanligt kreativt parti som tänker lite längre än vad dagens olika partiformer tänker, denna fråga är upp till var och en att bedöma, men oavsett bedömning måste något politiskt parti inkludera medborgarna och väljarna in i politiska beslut och politiskt inflytande och där i den grad var och en av alla de olika Medborgarna och Väljarna själv väljer att ta del av och medverka i.

SPF i alla enkelhet:

Svenska Partiförbundet SPF eftersträvar att vara ett så enkelt förbundsparti som möjligt externt för Medborgare och Väljare i Sverige, genom att föra en så enkel inkluderande politik som möjligt, den interna Förbundsparti strukturen är en aning mer komplicerad, men vilket inte den vanlige Medborgaren och Väljaren som inte vill behöver engagera sig i.

Den vanlige Medborgaren och Väljaren behöver bara i alla enkelhet se på de lätta och frågande ”mikromotionerna” som är Svenska Partiförbundet SPF partiprogram, göra ett aktivt vägval i dessa sakfrågor, eller helt enkelt låta bli att göra aktiva vägval, varvid Svenska Partiförbundet SPF handhar dessa inaktiva vägval för de som inte just gör aktiva vägval i dessa sakfrågor, där och då representerar Svenska Partiförbundet SPF dessa inaktiva väljare i dessa frågor.

Givetvis kan valberättigade när som helst gå in och ändra sina aktiva val, eller ta tillbaka sin inaktiva val i realtid till just aktiva val i dessa sakfrågor när som helst 365 dagar om året om man så vill, det betyder att Medborgarna och Väljarna i Sverige är den partsgrupp som avgör i majoritetsval hur vi ska ha det i Sverige i olika sakfrågor.

Det är ytterst frustrerande att i dag göra stora namninsamlingar mot vissa politiska ansett av en majoritet felaktiga beslut som i slutändan bara är ”rådgivande”, där våra politiker inte behöver ta hänsyn till dessa stora namninsamlingar, genom Svenska Partiförbundet SPF och där medborgare inkluderas in i dessa beslut så kommer större dela en av denna frustration att försvinna, då röstningar i dessa sakfrågor inte är ”rådgivande” utan beslutande.

Givetvis kan inte eller vill inte Medborgare och Väljare engagera sig i alla små administrativa externa sakfrågebeslut som Svenska Partiförbundet SPF handhar, skulle dock ett beslut tas som anses behöva få ett majoritetsval genom att frågan tas upp som en valbar fråga, då kommer även frågan att tas upp för ett val hos Svenska Partiförbundet SPF.

Politisk pajkastning:

Svenska Partiförbundet SPF deltar inte i politisk pajkastning mot andra partier eller parter, samt kommer att ignorera inkommande angreppsförsök och kritik, detta dels för att Svenska Partiförbundet SPF är externt åsiktsneutralt i alla sakfrågor, och som bara framför förslag på och i olika samhällsfrågor där väljarna är den slutgiltiga grupp som avgör vägvalet i dessa förslag i dessa samhällsfrågor, dels även för att politiska angrepp mot andra parter är i grunden kontraproduktiv verksamhet i en seriös verksamhet där medborgare och väljare skall medverka och ges ett politiskt inflytande.

Medlemsorganisationerna i Svenska Partiförbundet SPF och deras medlemmar har rätt att ägna sig åt politisk pajkastning i sina organisationer externt utanför Svenska Partiförbundet SPF, men aldrig ange att Svenska Partiförbundet SPF har uttryckliga åsikter om andra organisationer i sagda externa åsikter, här får även Medlemsorganisationerna i Svenska Partiförbundet SPF som ägnar sig åt sådan pajkastningsverksamhet även själv stå för motreaktioner och konsekvenser för deras externa uttalanden externt utanför Svenska Partiförbundet SPF.

Att ”Parlamentera” om allt tar enorm tid.

Dagens sanning är att ”Parlamentariska Politiker Parlamenterar” dessa 3P:n är en total sanning, synergieffekten av detta parlamenterande är att allt parlamenterande tar en otrolig tid att göra, och här undrar man om inte dagens Parlamenterande Politiker Parlamenterar, i grunden bara många gånger bara för dels parlamenterandet egen skull, men även för att ju längre parlamenterandet pågår, ju mer ekonomiska medel kan dessa politiker tjäna in på att hålla frågor igång länge, på medborgarnas bekostnad.

Svenska Partiförbundet SPF:s politiker är inga Parlamentariska politiker, de är Tjänstemannapolitiker, eller ”Knapptryckare” om man så vill kalla dem så, hos Svenska Partiförbundet SPF finns det inte någon anledning till att Parlamentera i olika frågor, då dessa frågor redan framställts i Mikromotioner till folket på den kommande Åsiktsdeklarationen, då dessa frågor är redan avgjorda av medborgarnas majoritetsvilja.

När man gör ett aktivt val i en fråga hos Svenska Partiförbundet SPF, så har man oftast en känsla av vad man avser i frågan, och röstar därmed i enlighet med den känslan, men de som är tveksamma i en fråga, då kan man klicka på knappen för mer information, där kan man få grov information i frågan, eller en hel avhandling.

Så varför ska vi låta Parlamentariska politiker få kosta medborgarna ofantliga summor skattemedel, när vi medborgare med vår kollektiva vilja kan ta ett beslut i frågan på bara några få timmar, där medlen kan gå till verkliga behovsområden som Skola, Sjukvård, Äldrevård, Polisinsatser, Arbetspool, Tullverket mm.

Parti Deklaration.

I händelse av att Svenska Partiförbundet SPF kommer in över fyraprocentsspärren så kommer alla aktiva medlemmar för att få förbli aktiva medlemmar och för att bli aktiva medlemmar, underteckna en Parti Deklaration, detta innebär att man förbinder sig att följa de aktiva medlemsstadgar som finns, samt man binder sig juridiskt att följa parti deklarationens samtliga stadgar och regler, brott mot dessa underskrivna avtal, kan få mycket allvarliga konsekvenser för avtalsbrytande part.

Större bredd på samhälls frågor:

Svenska Partiförbundet SPF har en mycket större bredd på samhällsfrågorna, dels för att flera medlemspartier kan i grunden ha olika åsiktsförslag i samma samfrågor som Medborgare och Väljare kan välja på inom samma Partigruppering, alltså du kan rösta på ett medlemspartis sakfrågeförslag i en sakfråga, och ett annat medlemspartis åsiktsförslag i en annan sakfråga, eller helt enkelt sända in din egen variant på en sakfråga som till och med kan vara bättre än de som är uppe på Valmanifestet.

Politiskt inflytande under 5-15 minuter vart 4e år:

I dag har du bara möjlighet att rösta under ca 5-15 minuter på ett enda etablerat eller ej etablerat politiskt parti, där du röstar på dessa politiska partiers vallöften, vallöften som det parti du röstar på garanterat mest troligt kommer att bryta, det betyder att du kommer mest troligt att bli besviken på ditt val av politiskt parti när detta sker, och sen står du där med ditt val i kan hända upp till en 3 års period innan nästa val utan att du kan göra något åt det än att klaga utan att ditt parti bryr sig i dina/era klagomål.

Politiskt inflytande 24 timmar/dygn 365 dagar/år:

Med Svenska Partiförbundet SPF så röstar du först som vanligt, men sen har du fyra år på dej att delta i realtid i alla sakfrågor som framföra för röstning i Svenska Partiförbundet SPF, och kan då om du vill vara med och rösta fram i vilken riktning dessa sakfrågor ska gå, och det kan du göra 24 timmar/dygn 365 dagar/år, och därtill ändra dina tidigare gjorda val realtid.

Ökad påverkansgrad på ditt politiska parti:

Röstar du in Svenska Partiförbundet SPF, så har du en mycket stor ökad påverkansgrad under de fyra åren innan nästa val i Svenska Partiförbundet SPF, där du deltar med att skapa majoritetsval i olika sakfrågor

Du röstar inte i grunden på Parti, du röstar på en hög med Sakfrågor:

Jo men visst röstar du på ett politiskt parti, men man kan även säja att om du röstar på Svenska Partiförbundet SPF, så röstar du dels på dej själv då det är du som styr åt vilket håll Sakfrågorna ska gå, men man kan även säja att du röstar på en stor mängd politiska sakfrågor, där du deltar med att välja vilka sakfrågor som skall väljas och hur de ska implementeras in i det Svenska samhället.