PARTIER SOM MEDLEM

Specifik information till Partier som medlemmar.

Det absolut viktigaste man bör få klart för sig, är att Partiet Svenska Partiförbundet SPF är ett Politiskt Parti styrt och hanterat av dess Politiska Representanter som kommer från olika politiska partier oavsett tidigare Partihistoria eller nuvarande Partistorlek, alla är inne på lika villkor på samma villkor som alla andra politiska partier genom era Partirepresentanter i SPF och dess Parti Politiska del.

Svenska Partiförbundet bygger på ett koncept av att utgöra ett Neutralt Parti forum för alla politiska partier, och där under ett fåtal gemensamt accepterade sammarbets regler och sammarbets punkter, som möjliggör just att de olika Politiska partierna kan samarbeta med varandra i SPF:s partiform.

Alternativet som de flesta av de ca 192 registrerade små Politiska partierna hos Valmyndigheten redan fått egenhändig information och kunskap om, vilket är att det är i det närmaste är omöjligt att ensamt komma över fyraprocentsspärren för att komma in i Riksdagen, så med det i åtanke så är nog den bästa möjligheten att komma in över fyraprocentsspärren tillsammans i ett samarbete flera politiska partier emellan mot gemensamma mål.

Allmänt för ert Parti i SPF:

Allmän rekommendation för uppförande hos SPF är att man behandlar varandra samt varandras partiolikheter med respekt, och här är just Partikritik mot ett annat partis partiform eller partiideologi strängt förbjudet, här är vi alla lika vänner och alternativet är att den eller det medlemsparti som inte klarar av att samarbeta med andra Politiska partier mot gemensamma mål, får i värsta fall göra ett utträde ur samarbetet i SPF.

Inflytande för ert Parti i SPF:

En viktig fråga för de som betänker ett medlemskap som parti i SPF är, ” Vad får vi i vårt parti för inflytande i SPF” och detta är en viktig fråga att beakta för varige Politiskt parti som funderar på ett medlemskap i SPF, så vad får ni då för inflytande i SPF av medlemskapet då?

Denna fråga är partiindividuell från parti till parti, Socialdemokraterna, Moderaterna och de övriga i 7klöverpartierna skulle skratta i dag åt ett medlemskaps erbjudande från SPF, då de redan har allt och mycket mer därtill och mer än vad SPF skulle kunna erbjuda dessa politiska riksdagspartier, och till den gruppen hör nog även Sverige Demokraterna.

Men SPF är inte byggt för att rikta sig i grunden mot de etablerade politiska partierna väl över fyraprocentsspärren, SPF är byggt för alla de små politiska partier som är långt från att kunna komma över fyraprocentsspärren, och eventuellt även för de i riksdagen etablerade politiska partier som riskerar att falla under fyraprocentsspärren.

Sen är det så att framöver så är det de Politiska Partirepresentanterna som tar de styrelsebeslut gällande ansökningar från Politiska partier som ansöker om politiskt Partimedlemskap i SPF, och beroende på Partiform mm så har just de röstberättigade partirepresentanterna ett delat inflytande även i dessa ansökningsfrågor, och det är ett ganska stort inflytande bara där, sen har man därtill ett inflytande i alla övriga styrelsebeslut som tas upp i verksamhetsstyrelsen.

Vad skulle redan etablerade partier ha för nytta av SPF.

Den saken är ganska intressant att ta upp här och här menar vi de etablerade politiska partier som riskerar att hamna under fyraprocentsspärren vid valet 2018, och då måste man titta på vilka valmöjligheter dessa partier har där opinionssiffrorna påvisar klart att dessa partier kommer att hamna under fyraprocentsspärren, och här talat vi i dag om Kristdemokraterna (KD), Miljöpartiet (MP) samt Liberalerna (L) och det är i den ordningen dessa partier riskerar att åka ur riksdagen vid valet 2018.

Vad har dessa tre politiska partier då för val om de inser att de mest troligt hamnar under fyraprocentsspärren, och här kan vi i SPF bara se två möjliga scenarier.

 1. Att de kör på in i det sista och ser om de blir kvar eller åker ut, och åker de ut då är de helt ute från allt inflytande mer den kommande mandatperioden på fyra (4) år minst i Riksdagen, och även helt från någon mer möjlighet att komma in i riksdagen om de inte nu utan kan hända därtill partistöd kan komma in över fyraprocentsspärren vid nästkommande valår 2022.
 1. Att om dessa partier inser att prognosen ser dyster ut av att lyckas komma in över fyraprocentsspärren och ett totalt Politiskt Partinederlag där är att vänta, så finns alternativet att man väljer att söka medlemskap i SPF, och som medlemsparti i SPF då hålla man sig kvar i riksdagen med ett par representanter där, och får då som medlemsparti få del av partistöd, samt under denna mandatperiod återuppbygga sitt parti för att komma över fyraprocentsspärren på egen hand 2022 genom att gå ur SPF och kandidera på egna väljarstöd, och funderar man lite i dessa banor, så är det ganska logiskt och ganska bra alternativ för alla samarbetande parter.

Vad får ditt parti ut av ett medlemskap i SPF:

En annan viktig fråga är ” Vad ditt parti får ut ”Tjänar” på att vara medlem i SPF” och även detta är en viktig fråga för ert parti kollektivt, så vad tjänar ert parti då på ett medlemskap i SPF och låt oss bena ut frågan lite här.

Utgångsläget för den frågan bör nog i vår mening mer utgå från ert politiska partis egen rådande situation samt hur ert politiska parti ser ut i dag i och på olika områden, har ni fastnat partipolitiskt, har ni svaga ekonomiska muskler, behöver ni nå ut med ert partinamn och era sakfrågor mm, och utifrån dessa eran partisituation som bara ni känner till, så tittar vi från ett neutralt läge på vad ni och ert politiska parti kan få ut av ett medlemskap i SPF förutom vad ni gör för erat parti själva i dessa saker.

Dessa är kan hända nått positivt ni i ert politiska parti kan få ut av ett medlemskap i SPF, och ni kan säkerligen hitta fler fördelar från er sida sett med ett medlemskap i SPF, och låt oss se det från ett läge där SPF kommer över fyraprocentsspärren i valet 2018.

 • Kommer vi in gemensamt över 4spärren så får ni ett direkt inflytande i Riksdagen.
 • Er partistyrelse och personer där mm kan få riksdags eller andra politiska avlönade uppdrag.
 • Ert parti får del av det partistöd som genereras.
 • Har ni någon bra partiledare kan denne bli partiledare eller vara i en partiledargrupp i SPF.
 • Ert parti får ut sina sakfrågor från valmanifestet men i frågande form hos SPF.
 • Ert parti får reklam genom ett medlemskap i SPF.
 • Ert partis möjlighet att komma in i riksdagen ökar markant via ett medlemskap o SPF.
 • Ert parti kan producera reklamfilmer till självkostnadspris i den kommande Webb TV kanalen.
 • Ert parti kan få hjälp med de 1.500 namnunderskrifterna för registrering hos Valmyndigheten.
 • I ett samarbete med andra politiska partier mot gemensamma mål så skapar det positiv energi.
 • Ert parti kan hoppa av ett medlemskap i SPF utan konsekvenspåföljder och när som helst.

Vi kan säkert skriva ner 20-30 positiva punkter till av vad ni kan få ut av ett samarbete med SPF, men vi tror vi mer än väl påvisat här bara några saker ert politiska parti får ut via ett samarbete i SPF.

Vad förlorar ert politiska parti på ett medlemskap i SPF:

Detta är den tredje viktiga frågan för ert parti att få vetskap om, och visst är det vissa saker man får ge upp i ett medlemskap i SPF, och det är de 10 samarbetspunkter man går med på genom ett samarbete med SPF, där nog det mesta man får ge upp är att göra om sina klara sakfrågeåsikter till mer mjuka frågande Motioner och Mikromotioner som sakfrågor, (Se delen Motioner).

Kan de största riksdagspartierna bli medlemspartier i SPF:

Det är en fråga som Verksamhetsstyrelsens partirepresentanter hand har i styrelsebeslut och där från fall till fall om ett av de tre större riksdagspartierna skulle söka medlemskap i SPF, vilket vi inte finner skall ske som allt för troligt.

Sakfrågor från ert Parti till SPF.

Oavsett vilka fasta sakfrågor ett medlemsparti har, så ska dessa sakfrågor om de ska presenteras i SPF:s samlade partiprogram och valmanifest vara i en ej åsiktsfast form utan i en mer frågande form, dels på grund av att då flera medlemspartier kan ha olika fasta åsiktsinriktningar i samma sakfrågor där de då kolliderar med varandra, därför framförs de i en mjukare frågande form.

Detta har även med det att göra att de olika sakfrågornas framförande i SPF inte avgörs av Partiledningen i Verksamhetsstyrelsen och därmed i SPF direkt, utan då Svenska Partiförbundet SPF är ett politiskt parti i den Politiska bemärkelsen där det är Medborgarna som avgör inriktning av sakfrågor genom att dessa sakfrågor ställs upp för röstning till ett majoritetsval av medborgarna.

Det betyder att ett Medlemsparti har sina fasta sakfrågeinriktningar inskrivna kvar på sina hemsidor, men gör om dessa till en mjukare frågande form i SPF:s partiprogram och valmanifest, på så sätt hanteras alla medlemspartiers fasta sakfrågor på lika basis som alla andra medlemspartiers sakfrågor, vilket även skapar ett bättre samarbetsklimat medlemspartier emellan hos SPF.

Er Partirepresentant i SPF:

Beviljas ert politiska parti ett medlemskap i SPF, så bör ni välja en Partipolitisk partirepresentant som då ingår i Verksamhetsstyrelsen med rösträtt där, det är dock inget krav på att ni måste ha en partirepresentant i Verksamhetsstyrelsen, och gör ni det vägvalet då tappar ni även ert röstberättigande i olika frågor i Verksamhetsstyrelsen mm, men detta är ert beslut att ta beslut om i ert politiska parti.

Ert Partirepresentants inflytande i SPF:

Er Partipolitiska representants inflytande i SPF:s Verksamhetsstyrelse, är oavsett partihistorik Partiålder, eller partistorlek på samma lika villkor som alla andra Partirepresentanters i SPF och i där Verksamhetsstyrelsen och den Politiska delen av SPF.

Er Representants Röstberättigande i SPF:

Ett politiskt Partis Partirepresentant är garanterad en Röstberättigad plats runt Verksamhetsstyrelsebordet som är den Politiska greenen av SPF, på andra sidan Verksamhetsstyrelsebordet sitter den ”Opolitiska Förbunds delen” av SPF, som består av Rådgivande/Förslagsgivande Ledamöter som Representanter för andra men opolitiska intresseorganisationer som medlemmar i den opolitiska Förbunds delen av SPF.

Så det betyder att Politiska Partirepresentanter är en Röstberättigade beslutande partsgrupp i Verksamhetsstyrelsen, och de Opolitiska organisationsrepresentanterna är ej röstberättigade representanter i Verksamhetsstyrelsen med en mer direkt påtaglig Rådgivande/Förslagsgivande ledamotsroll i verksamhetsstyrelsen för SPF.

Partistöd för de medverkande Partierna i SPF:

Kommer Svenska Partiförbundet SPF över 2,5 procents spärren för partistöd eller fyraprocentsspärren och in i Riksdagen så utgår ett partistöd till SPF i varierande storleksgrad, här ska Verksamhetsstyrelsen ta ett unisont beslut om att fördela partistödet mellan alla Politiska som Opolitiska medlemsorganisationer och ut där genom dessa medlemsorganisationers representanter och vidare ut till var och en av de medverkande medlemsorganisationerna.

Här beslutar Verksamhetsstyrelsen via ett styrelsebeslut hur partistödet ska fördelas beroende på partistödets storlek.

Övriga frågor gällande Politiska Partiers medlemskap i SPF:

Om denna informations del inte besvarar andra frågor om just gällande Politiska partiers medlemskap i SPF, så är det bara att ställa dessa frågor öppet på något av SPF:s forum eller via e-post, så besvaras dessa snarast, snabbaste svaren fås om frågor ställs på SPF:s forum direkt eller via PM till SPF:s Politiska Ledamotskontakt som organisationerna haft kontakt med från första början.

Om en fråga inkommer gällande Politisk Partiledamöter som vi inte tänkt på, så kommer vi att införa den i denna textdel så att den frågan även tas upp här direkt.