BLI MEDLEM

Bli Enskild medlem:

Att bli enskild medlem i Svenska Parti Förbundet SPF går bra, och det gör du genom att betala in medlemsavgiften på 20 kr/ månad innevarande månad fram till kalenderårets slutmånad december, vilket blir Januari till december = 240 kr, eller exempelvis maj till december = 160 kr, här betalas alltid medlemsavgiften från innevarande månad till december månad.

XXXXXXXXXXX-XXXXX SWISH XXX-XDXXXXX
Ange här Namn samt Personnummer samt övriga data vid inbetalningen. (Konto är under pågående färdigställning).

För att få tillgång till våra medlemssidor krävs även att du registrerar dig här: http://partiforbundet.se/register/

Partier som Medlemmar:

Partier som vill bli medlem i Svenska Parti Förbundet SPF kommer att få betala in en medlemsavgift mest som hanteringskostnad för just de olika partiernas eller organisationernas egen information på Svenska Parti Förbundets hemsida, kostnaden här kommer att röstas fram av Verksamhetsstyrelsen, men generellt kan summan ligga på 250-500 kr/år.

XXXXXXXXXXX-XXXXX SWISH XXX-XDXXXXX
Ange här Partinamn samt övriga data vid inbetalningen. (Konto är under pågående färdigställning).

Medlem som Organisation:

Vill du bli medlem i Svenska Parti Förbundet SPF som Förening eller en Organisation Intresseorganisation mm, kommer att få betala in en medlemsavgift mest som hanteringskostnad för just de olika partiernas eller organisationernas egen information på Svenska Parti Förbundets hemsida, kostnaden här kommer att röstas fram av Verksamhetsstyrelsen, men generellt kan summan ligga på 250-500 kr/år.

XXXXXXXXXXX-XXXXX SWISH XXX-XDXXXXX
Ange här Organisationsnamn samt övriga data vid inbetalningen. (Konto är under pågående färdigställning).

Medlem i medlemsparti mm:

Vill du bli medlem i ett Politiskt parti eller organisation som är medlem i Svenska Parti Förbundet SPF, gå då in till de delar som rör just det Politiskt parti eller organisation som avse, där finns all information

____________________________________________________________________________

Vad innebär ett medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF för olika medlemsgrupper:

För Politisk Partier:

För ett Politiskt partier innebär medlemskapet att man har en partirepresentant i Verksamhetsstyrelsen med rösträtt på lika villkor som de andra och varige fysiskt möte börjar med att en mötesordförande väljs för mötet, och här avhandlar man olika frågor på dagordningen, där även frågor från Ledamöterna som representerar sina olika partsgrupper.

Medlemskapet medför ingen åsiktsinriktning i någon fråga utåt då just Svenska Partiförbundet SPF är åsiktsneutralt i alla frågor Externt, samt om sakfrågor förs upp i Svenska Partiförbundet SPF och partiprogrammet så kommer de där att omvandlas till en frågande form till Medborgare och Väljare i Sverige, detta innebär att ingen bestämd åsikt uttrycks i bestämd uttryckt form utan bara i frågande form, och på så sätt kan ingen i Svenska Partiförbundet SPF anklagas för att ha bestämda åsikter i några sakfrågor åt något håll.

Medborgare och Väljare i Sverige är den partsgrupp som avgör vägval via majoritetsval i alla framförda frågor, vilket betyder att det är Medborgarna samt Väljarna externt utanför Svenska Partiförbundet SPF som äger vägvalen i dessa frågor och som Svenska Partiförbundet SPF sen följer, vilket gör att åsiktsneutraliteten extern bibehålls.

För Organisationer:

För en Organisation innebär det att man är en ledamotsrepresentant i styrelsen utan rösträtt ”såvida inte Verksamhetsstyrelsen tar beslut om att rösträtt ska införas”, och innehar då mer en rådgivande och förslagsgivande roll i Verksamhetsstyrelsen, där de politiska partierna ska ta hänsyn på lika villkor för de råd och förslag som avges på styrelsemöten, här är just Organisationer mer lobbyister för vissa av dem framförda samhällsfrågor.

Inte heller Organisationer kan lastas för politiska åsikter på grund av den externa åsiktsneutralitet som existerar i Svenska Partiförbundet SPF.

För Föreningar:

Samma förhållanden råder för Föreningar som partgrupp som för Organisationer i Svenska Partiförbundet SPF.

För Facebook grupper:

Samma förhållande råder för Facebook grupper som partgrupp som för som för Organisationer och Föreningar i Svenska Partiförbundet SPF.

För bloggare:

Samma förhållande råder för Bloggare som partgrupp som för Organisationer, Föreningar, och Facebook grupper i Svenska Partiförbundet SPF.

För vanliga enskilda medlemmar:

Enskilt medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF innebär inte att man kan rösta i Svenska Partiförbundet SPF då förbundet är i grunden bara för partier och organisationer mm som aktiva medlemmar, men som enskild medlem betyder det att man på lika bas likt alla andra medborgare i Sverige kan framföra olika förslag på samhällsfrågor till förbundet där dessa förslag presenteras, godkänns förslaget i Verksamhetsstyrelsen så görs förslaget om till ett neutralt förslag i partiprogrammet mm.

Dock har enskilda medlemmar vissa fördelar som kommer att presenteras på hemsidan, där man även kan bli verksam aktiv medlem på olika områden.

Medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF innebär att man inte har en partipolitisk åsikt i någon riktning utan åtnjuter under Svenska Partiförbundet SPF under den åsiktsneutralitet som råder i förbundspartiet, vill man dock ha en klar partipolitisk åsikt externt och utåt, så får man söka medlemskap i ett annat parti där även i ett medlemsparti i SPF man sympatiserar med och avger där dessa klara uttryckta partipolitiska åsikter just där, det går dock att inneha ett ,medlemskap i SPF och annat parti, men i SPF följer man de regler som råder i SPF.

På interna forum kan dock alla medlemmar diskutera tämligen fritt i alla frågor, så länge forumreglerna upprätthålls.

Viktigt för Politiska partier att veta gällande tidsmässigt medlemskaps gräns:

Valet 2018 är söndagen den 9 september 2018, och här finns det finns en ”Exkluderings Tidsgräns” satt till den 8 mars 2018, och om politiska partier inkommer efter denna tidsgräns med den medföljande vetskapen om att dessa partier därmed även exkluderas från att få ut del av partistöd som delas mellan medverkande politiska partier i det Svenska Partiförbundet SPF, i händelse av att samarbetet genererar att man kommer över spärrgränserna 2,5% eller 4%.

Ytterligare en ”Exkluderings Tidsgräns” finns efter valet 2018 då politiska partier som begär medlemskap endast får en position inom Svenska Partiförbundet SPF på lika villkor som ej röstberättigade Styrelseledamöter, här avgör just Verksamhetsstyrelsen när, om och hur i vilken form Exkluderingen skall upphöra för dessa sent inkomna politiska partiers medlemsansökningar.

Denna och dessa Exkluderingsregler är satta för att inget politiskt parti ska kunna vänta med att bli medlem till dagarna före eller efter valet 2018, för att se om det är fördelaktigt med Facit på handen ansöka om att bli medlem i Svenska Partiförbundet SPF, och där få om man kommer över en eller bägge spärrgränserna 2,5% eller 4%, och då få medverka med att dela på partistöd samt politiskt inflytande som genererats i Svenska Partiförbundet SPF av de Politiska partier som skapat allt grovarbete för att genensamt nå dessa mål.

På detta sätt undviker Svenska Partiförbundet SPF att få in de politiska partier som sätter som mål att rida på andra politiska partiers och organisationers utförda grovarbete mot dessa satta gemensamma sammanbets mål.

Samma Exkluderande tidsgränser finns för övriga partsgrupper som söker medlemskap efter dessa tidsgränser, men här är Exkluderingarna av annan art vilket Verksamhetsstyrelsen har att ta beslut om, vilket kan röra sig om Exkluderingar gällande fastanställningar med lön i Svenska Partiförbundet SPF eller avlönade uppdrag av olika slag.

Roffarmentalitet att koma in, tjäna på samarbetet utan att generera positiv tillväxt, roffa åt sig snabba fördelar och sen dra sig ur med vinst är ett mycket möjligt scenario, här bör exempelvis partibidrag pyntas ut i portioner exempelvis kvartalsvis, de som hoppar av samarbetet mister även partibidrag

Partier som kommer in i Föebundspartiet efter att man kommer in över fyraprocentsspärren bör inte få samma fördelar som de som medverkat från början, det ska vara mest positivt att medverka från början inte genom att medverka när det positiva är säkrat upp av andra, exempelvis partier som kommer in efter valet 2018 får bara en position som representativ ledamot på lika villkor som Föreningar och organisationer mm. Men som sagt detta är upp till Verksamhetsstyrelsens representanter att besluta i denna fråga.