LEDAMÖTER

Vill du vara röstberättigad ”Politisk Partirepresentants Ledamot” för ditt Politiska parti i Verksamhetsstyrelsen där du tar tillvara på ditt Politiska partis särintressen i SPF, eller vill du vara en Rådgivande/Förslagsgivande Representants Ledamot i Verksamhetsstyrelsen där du tar tillvara på din organisations särintressen i SPF, då ska du läsa denna del som förklarar vad det innebär.

Medlemskap i SPF behöver inte påverka Facebook gruppens medlemmar:

Det är viktigt att veta för skaparen/skaparna och Administratörerna mm, av en Facebook grupp, Blogg, Förening, Organisation att ni själv väljer graden av att engagera sin Organisation/Partsgrupp för hur mycket information och SPF samt verksamheten i SPF ska nå ut till medlemmarna i sin Organisation/Partsgrupp, och det kan även bara vara så att information avges direkt på förfrågan från medlemmarna.

Detta för att det kan finnas medlemmar i Organisationen/Partsgruppen som är medlemmar i annat Politiskt Parti eller liknande, och för att de inte ska känna att de nu är i någon form anslutna till någon form av ett Politiskt Parti, så då bör det deklareras klart och tydligt att er Organisation/Partsgrupp inte är anslutna till ett Politiskt Parti, utan att ni har valt att ansluta er till ett Opolitiskt Förbund, där ni som Representantledamot avger bara råd och förslag till SPF och där Förbunds delen enbart, samt att era medlemmar kan avge även de råd och förslag till SPF via er som Representant.

Allmänt Ledamöter och deras forum:

Svenska Partiförbundet SPF har två typer av ledamöter i Verksamhetsstyrelsen, dels de Politiska Partirepresentants Ledamöterna på den Politiska ”Parti” sidan av SPF, samt de Rådgivande och Förslagsgivande Representants Ledamöterna på den opolitiska ”Förbunds” sidan av SPF, och dessa två typer av Ledamöter har ett slutet forum vardera där de kan diskutera olika sakfrågor på.

Oavsett för Ledamöter i SPF gällande forums typ så är bara skillnaden dem mellan i grunden att ena är Politiskt och det andra Opolitiskt inriktat, i dessa forum kan Ledamöter diskutera olika frågor med varandra samt få och ge råd och förslag till varandra, och Ledamöter har en specifik funktion i Svenska Partiförbundet SPF och där i Verksamhetsstyrelsen och i den opolitiska Förbundsdelen, och den specifika rollen är att avge råd och förslag till den politiska delen av SPF i olika samhälleliga sakfrågor eller ansedda problemområden.

Råden samt förslagen kan även vara i specifikt regionala frågor som rör det egna närområdet eller den ort man lever i, där man har vissa ansedda problem man behöver få ordning på, då lämnar man in en beskrivning av problemet eller projektet man vill få hjälp med, i dag kan vi direkt säja att vi inte kan hjälpa en enda ort med någonting i dagsläget.

Men det är inte heller meningen med SPF i dagsläget att vi tror oss kunna hjälpa någon i dagsläget, vi siktar in oss gemensamt mot Riksdagsvalet 2018, och om vi i gemensamt samarbete kan få in SPF in i Riksdagen det är då vi kan börja arbeta mot de önskemål Ledamöterna framställt till den politiska delen av SPF, där och först då.

Vad är målsättningen med Ledamöter i SPF:

Ledamöter i SPF är Representanter för olika opolitiska intressegrupper med varierande intresseområden, dessa intressegrupper kan vara av varierande organisations typ eller storlek, Föreningar, Bloggare, Författare, Facebook grupper mm, och de har i dag ingen organisation som dessa verkligen kan vända sig till och få hjälp från, och här vill vi på SPF vara den organisationen för dessa intressegrupper.

Ju fler som ansluter sig av dessa intressegrupper till SPF, desto starkare blir vi tillsammans, och blir vi nog många och nog starka så vi kommer gemensamt in över fyraprocentsspärren, så får vi i SPF den beslutsmakt vi behöver i SPF för att påbörja att tillgodose dessa intressegruppers särintressen.

Prova på period som Ledamot i SPF:

De som vill kan medverka under en ”pröva på period” vad det innebär att vara ledamot i SPF under en valfri 3-4 månaders period från det officiella uppstartsdatumet eller från det datum efter att SPF officiellt har startat upp, och därmed vara Representant för sin intresseorganisation under denna tid, faller det inte i smaken, avger man bara information om att man vill hoppa av ett samarbete med SPF, varpå SPF godkänner detta och avlägsnar all information om den part som går ur samarbetet, man bör då även veta att Ledamotsarvodet då på mellan 5-75.000 kr även förverkas, om SPF kommer över partistödsgränsen på 2,5% senare.

Blir Ledamöter Politiskt färgade av SPF:

Svaret på denna fråga är NEJ och det i två aspekter, dels så är SPF i sin helhet Externt helt åsiktsneutralt och åsikts löst i alla frågor just Externt, och om man inte uttrycker några som helst åsikter i några sakfrågor speciellt inte Politiskt laddade sådana, då finns det inte heller några Politiska åsikter som kan färja av sig på Ledamöter i det hänseendet.

I den andra aspekten så är inte Ledamöter i den partipolitiska delen av SPF, utan Ledamöter är i den Förbundsmässiga delen av SPF som är helt opolitisk, och Förbundsdelen av SPF är mer en opolitisk Intresseorganisation för olika opolitiska intressegrupper som ingått samarbeten just med Förbundsdelen av SPF, så med det sagt så kan man säja att just Ledamöter är skyddade av två lager från att kunna bli färjade av politiska åsikter och ideologier.

Vad gör en Ledamot i SPF:

I grunden behöver en Ledamot inte göra någonting alls som Ledamot i SPF, man kan alltså med andra ord bara vara med och inte avge ett enda Råd eller Förslag till Bildandegruppen där sen Bildandegruppen vidarebefordrar dessa Råd eller Förslag till den Politiska och beslutande Verksamhetsstyrelsen i SPF, och om SPF kommer över 2,5 spärren för partibidrag bara inkassera sit ledamotsarvode på 5-75.000 kr, beroende hur högt 2,5% SPF kommer.

Men det vore ju bra för den intresseorganisation som Ledamoten representerar, om just Ledamoten framför Råd och Förslag som framförs från sin intresseorganisation, så att de i den kan ta del av den hjälp som framöver kan genereras av SPF till Intresseorganisationen.

Vilka kan vara Ledamöter i SPF:

Får man eller tar man sig mandat för en organisation att vara Ledamotsrepresentant för denna organisation i SPF, så får ytterst få avslag på sin ansökan, så det är bara att ansöka in så får man besked om inträde.

Rättigheter för Ledamöter i SPF:

Ledamöters rättigheter är att få framföra Råd och Förslag till Förbundsdelen och där till Bildandestyrelsen, Ledamöter har även rätt att få ut ett Ledamotsarvode av varierande storlek om SPF kommer över partistödsgränserna 2,5% samt 4%, och ju högre över 2,5% desto högre arvode för Ledamöterna.

Vidare kan Ledamöterna framställa begäranden i olika saker där Bildandestyrelsen tar dessa begäranden under beaktande, samt avger ett beviljande eller avslag i det begärde, eller en kompromiss i sakfrågan, så detta är ett väldigt brett område att spekulera i.

Är det någon medlemsavgift att vara Representantledamot i SPF:

Det både är och inte är en medlemsavgift för att vara Ledamot i SPF, och ingen medlemsavgift kommer att avkrävas direkt någon Ledamotsrepresentant från SPF:s sida, däremot kommer en medlemsavgift att tas ut om SPF kommer in över fyraprocentsspärren, och det då ett partistöd utfaller för SPF:s del, vilket fördelas lika mellan alla representanter, Politiska som Rådgivande i SPF.

Det är här en Indirekt medlemsavgift kommer att avräknas från Ledamotsarvodet beroende på Ledamotsarvodets utbetalningsstorlek, och avgiften kommer alltså att bero på vad Ledamöterna får ut/Representant i Verksamhetsstyrelsen, men om detta kommer just de röstberättigade att ta upp på ett styrelsebeslut senare.

Skyldigheter för en Ledamot i SPF:

Ledamotsrepresentanter har inga skyldigheter i SPF, och SPF kommer aldrig att avkräva att någon Ledamotsrepresentant skall påta sig något i SPF, från SPF:s sida kan ett behov uppstå, men då kommer en allmän förfrågan att unisont att ställas till alla representanter som grupp, men ett krav kommer aldrig att framställas från SPF:s sida mot någon Ledamotsrepresentant.

Vad får en Ledamot ut av ett samarbete med SPF:

Vad en Ledamot vill få ut av ett samarbete med SPF, det är upp till var och en individuellt och upp till just de satta mål Ledamoten vill uppnå för sin intresseorganisation, och dessa mål vet bara Ledamöterna individuellt var för sig, och upp till Ledamöterna att framföra till SPF, men det kan även vara förutom Ledamotsarvodet erbjudande om anställning om SPF kommer in i riksdagen.

Ledamots Arvodet:

Ledamotsarvodet utbetalas till Ledamotsrepresentanter av varierande storlek om SPF kommer över partistödsgränserna 2,5% samt 4%, och ju högre över 2,5% desto högre arvode för Ledamöterna och här kan arvodet röra sig mellan 5-75.000 kr/Ledamot, och kommer inte SPF inte över ens 2,5%, ja då uteblir även Ledamotsarvodet därmed även för Ledamöterna då inget partistöd utgår till SPF.

Ledamotsarvodet går till Ledamoten själv, sen är det upp till ledamoten att ha avtalat något eller inte gällande om arvodet bara ska gå till Ledamoten, eller om arvodet ska fördelas i intresseorganisationen, där intresseorganisationen kan vara en idrottsförening eller en liknande förenings typ.

Styrelse samt politiskt ansvar för Ledamöter i SPF:

Ledamöter har inget vare sig Styrelsemässigt som Politiskt ansvar i SPF, och kommer inte heller att registreras till myndighet som ansvarstagare på något sätt i SPF, och där vare sig i Styrelsen då Ledamöter är ej röstberättigade medlemmar i Styrelsen, samt inte heller som Politiskt aktiv i SPF då Ledamöter inte är politiskt aktiva i den Politiska delen av SPF.

Byte av Ledamotsrepresentant i SPF:

Vill en Intresseorganisation av någon anledning byta ut sin Ledamotsrepresentant mot en ny Ledamotsrepresentant, så är det bara att meddela in detta till SPF så åtgärdas detta omgående.

Bisittande Ledamotsrepresentant i SPF:

Endast en ledamotsrepresentant får finnas/Intresseorganisation på Ledamots forumet, dock kan varige intresseorganisation ha en eller flera bisittande Ledamöter i SPF, men då bör de antingen vara påtalade som bisittare internt i Intresseorganisationen, eller vara medlemmar även på det öppna SPF:s FB forum som heter Svenska Partiförbundet SPF, och som uttalad eller outtalad reserv där.

En bisittande ledamotsrepresentant är alltså en eller flera reserver till den ordinarie Ledamotsrepresentanten som sitter som rådgivande/förslagsgivande representant i Verksamhetsstyrelsen, bisittarna sitter inte med i Verksamhetsstyrelsen, sch det för att det skulle bli en ”Polsk Riksdag” om alla som ville skulle sitta med i Verksamhetsstyrelsen.

Däremot kan om exempelvis en Facebook grupp på 5.000 medlemmar vill det, denna Facebook grupp ha en rådgivande/förslagsgivande ledamotsrepresentant i Verksamhetsstyrelsen samt 4.999 bisittare i de öppna forum som SPF har som öppna forum, dock kan inte bisittarna vara med i det slutna Ledamots forumet då det just är bara för de primära Ledamotsrepresentanterna, och där en Ledamot/organisation.

Uteslutning av Ledamot ur SPF:

En anledning till varför en Ledamot kan bli utesluten ur SPF, är om Ledamoten trots upprepade varningar skadar SPF verksamheten, annan Ledamot eller medlemmar i SPF på något allvarnigt ansett sätt, här är det Bildandestyrelsen tillsammans med Verksamhetsstyrelsen som tillsammans beslutar om uteslutning ur SPF, men först efter en eller flera utdelade varningar och där inte varningarna hörsammats.

Utträde som Ledamot ur SPF:

En ledamot kan när som helst begära utträde ur SPF som Representativ Ledamot, det är bara att kontakta SPF via PM varpå all data och kontaktuppgifter tas bort från SPF:s forum och Hemsida.

Ytterligare frågor om Ledamotsrepresentant i SPF:

Om denna informations del inte besvarar andra frågor om just gällande Ledamot i SPF, så är det bara att ställa dessa frågor öppet på något av SPF:s forum eller via e-post, så besvaras dessa snarast, snabbaste svaren fås om frågor ställs på SPF:s forum direkt eller via PM till SPF:s ledamotskontakt som organisationerna haft kontakt med från första början.

Om en fråga inkommer gällande Ledamöter som vi inte tänkt på, så kommer vi att införa den i denna textdel så att den frågan även tas upp här direkt.