INFO

Den information som finns på denna sida kan vid en snabb överblick tyckas en aning överinformativ, men det är en svår balansgång att avge vad som kan anses vara en acceptabel balanserad informationsmängd gällande ett politiskt parti på det partiets hemsida, och det för att åsikterna av behövd information mer sitter i betraktarens öga än i den avgivna informationsmängden.

Den myckna information vi här avger fyller även en till funktion, antingen ger man en ansett för liten informationsmängd varpå man får förklara partiformen samt frågor rörande denna om och om igen till var och en som efterfrågar specifik information om partiet, och då kommer man att bränna ut partirepresentanter som ska avge och debattera dessa frågor till var och en, där även debattsugna kritiska partiformsmotståndare som håller på något annat parti oavsett vad, vilket är negativt i den bemärkelsen.

Vi har därför valt att avge en mycket stor komplex mängd färdig information på denna hemsida där denna information kommer att fyllas på och ändras allt efter behov framöver, så att vi mer kan svara på de färre oklarheter som kan uppstå, och mer bara hänvisa till att söka de svar man söker, och söka dessa svar bland textmängdens olika delar på denna sida.

En snabb sammanfattning gällande Svenska Partiförbundet SPF, är att det är ett ”Externt” Åsiktsneutralt partiförbund, som ”Internt” arbetar fram olika förslag på ansett problematiska sakfrågor, där dessa förslag avges på en valplattforms hemsida där dessa sakfrågor framställs som Motioner och lättare frågande Mikromotioner, där medborgare får ett politiskt inflytande igenom deltagande i val för eller emot dessa förslag, och sen följer Svenska Partiförbundet SPF dessa majoritetsval, här kan du som inte gilla för mycket information i grunden sluta läsa, för detta är vad i grunden SPF handlar om i stort.

Svenska Partiförbundet SPF:

Svenska Partiförbundet SPF är en Organisation som bildades vid bildandemöte den 1 februari 2017, och Svenska Partiförbundet SPF är en Organisation som man kan se på ett flertal olika sätt på, och genom att Svenska Partiförbundet SPF är så många saker i samma verksamhet så blir Svenska Partiförbundet SPF något som är mycket ovanligt i Sverige och Svensk politik, och vi sammanfattar här de olika delarna av Svenska Partiförbundet SPF.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF en Verksamhet som inkluderar Väljare in i den politiska beslutsprocessen:

Här avses att Medborgare och berättigade Väljare inkluderas in i de olika sakfrågor som just berör de Svenska Medborgarna och Väljarna mest i Sverige, och där genom att just de Svenska Medborgarna och Väljarna bereds en möjlighet att ”om de vill”, kan medverka i produktionen av olika samfrågor och vägvalen av de olika sakfrågorna i åsiktsval i realtid där sakfrågorna kommer att presenteras på ett lätt sätt på en Valhemsida gällande val i dessa frågor med tre olika valalternativ.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF Representativ till viss del:

Här avses det att i vissa mer interna som externa administrativa göromål, samt i det fall där medborgare inte gör ett aktivt val i olika sakfrågor För eller Emot, där handhar Svenska Partiförbundet SPF dessa ej klargjorda medborgares röster fram tills dessa väljare väljer att göra ett bestämt val För eller Emot i dessa sakfrågor.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF externt Direktdemokratisk till viss del:

Dels är och kan Svenska Partiförbundet SPF anses vara till viss del Externt Direktdemokratiskt eller mer precis sagt mer av Representativt Direktdemokratisk art, och detta för att dels kunna inkludera medborgare till att få politiskt inflytande i olika för just medborgarna viktiga politiska beslut, den representativa delen består att Svenska Partiförbundet SPF utför en representativ besluts del i de mer lättare frågorna samt i den byråkratiska verksamheten.

Dels är och har Svenska Partiförbundet SPF här av val, valt att Inte vara ett helt Representativt politiskt partiorgan:

Här avses det och det är på sin plats att betona varför inte Svenska Partiförbundet SPF är ett ”Representativt politiskt partiorgan” och det är på grund av att Representativa Politiska Partier av i dag inte tar hänsyn till medborgares åsikter till den större delen, där mer Representativ betyder ”Vår åsikt som ni har anslutit er till” och här är det den gängse interna samt i tid och otid föränderliga interna partipolitiken som gäller, vilket just genererar Vallöften som inte sen kan hållas.

Sen kan inte heller Svenska Partiförbundet SPF vara ett Förbundsparti av helt Representativ art då det skulle Exkludera medborgare och Väljare från att kunna medverka i de politiska sakfrågebesluten då de redan i så fall vore i fast form, men internt så är även Svenska Partiförbundet SPF en intresseorganisation där många olika typer av partiformer ska kunna samverka, och om Svenska Partiförbundet SPF är Representativt utformad med klara sakfrågeåsikter, då Exkluderas via åsiktskonflikter även de flesta från att kunna medverka i Svenska Partiförbundet SPF som medlemmar i SPF.

Svenska Partiförbundet SPF har valt en kombinerad extern ”Åsiktsneutral” form med en ”förslagsgivande” sakfrågeproduktion i olika sakfrågor, där medborgare och väljare avgör det slutgiltiga vägvalet i dessa olika viktiga sakfrågor, på detta sätt undviker Svenska Partiförbundet SPF oproduktiva konflikter med andra intresseorganisationer samt privatpersoner till större delen med fasta åsiktsinriktningar, och även så undviker Svenska Partiförbundet SPF att uttala åsikter som kan påklistra Svenska Partiförbundet SPF vissa negativa epitet för lång tid framöver, vilket kan skada den pågående verksamheten åratal eller decennium framöver.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF ett Förbund:

Här avses med förbund ett samlande förbund för olika partsgrupper som Politiska partier, Organisationer, Föreningar, företrädare för Sammanslutningar av olika former som Fasebook grupper, Bloggare, Författare mm, och här under vissa förbestämda gemensamt på lika villkor fördelaktiga Förbundsregler.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF ett Politiskt Parti:

Här avses det att Svenska Partiförbundet SPF som samlande Förbundsparti kommer att medverka i Riksdagsval, Landstingsval samt Kommunalval på sanna sätt som andra politiska partier, Dock bestämmer Verksamhetsstyrelsen här om exakt utformning mot gemensamma intressen och mål för de olika intresseorganisationerna och partsgrupperna.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF en Intresseorganisation:

Här avses det att Svenska Partiförbundet SPF skalla tillvarata vissa satta gemensamma intressen och målsättningar på lika villkor för de organisationer som medverkar och utgör just via denna medverkan Svenska Partiförbundet SPF.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF ett Verktyg:

Här avses att alla politiska partier i grunden är verktyg för att leda och föra medborgarnas talan i olika sakfrågor som berör Sverige och de Svenska medborgarna, tyvärr så är i dag politiska partier av många att anses inte lyssna till vad Medborgarna anser gällande hur man vill ha det i det Svenska egna samhället i vissa samhällsviktiga frågor, det gör att dessa politiska partier anses vara mindre bra politiska verktyg för de Svenska medborgarna i dag.

Svenska Partiförbundet SPF är som politiskt parti sett framtaget att inkludera de Svenska Medborgarna och Väljarna i den politiska beslutsprocessen där de får ett direkt politiskt inflytande i olika för medborgarna viktiga sakfrågor, det gör att Svenska Partiförbundet SPF sett som politiskt parti därmed kan anses vara ett politiskt verktyg ett bättre just politiskt verktyg än de politiska partier vi har av i dag.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF Externt sett i alla sakfrågor i grunden externt Åsiktsneutralt:

Här avses det att det är ett måste för Svenska Partiförbundet SPF att verka externt Åsiktsneutralt, dels för att de samverkande organisationerna inte ska exkluderas från medlemskap genom att åsiktskonflikter med Svenska Partiförbundet SPF som skulle uppstå om det fanns just fasta externa åsikter, men även för att undvika Extern konflikthistorik som kan uppstå vilket tar upp mycket av den interna energin i verksamheten.

Ett förslag är ett förslag som kan avvisas eller ändras omgående, en bestämd åsikt är en bestämd åsikt som kan kritiseras i det oändliga av de som vill kritisera av olika orsaker, här ligger åsiktsneutraliteten ojämförligt bra till som metod anser vi, för hur argumenterar man med någon som inte har några fasta externa utåtriktade åsikter, och som bara frågar vad man eller vad som menas med den åsikt som uttalats av den andra parten.

Dels är Svenska Partiförbundet SPF en av andra politiska partier och partgrupper på lika villkor Styrd Verksamhet:

Här avses det med ”Styrd Verksamhet” att de som ingår i Bildandestyrelsen bara handhar det juridiska bildandeansvaret samt Stadgar där, samt även vissa Stadgar och regler som går in i Verksamhetsstyrelsen för Svenska Partiförbundet SPF, men Bildandestyrelsen har en mer underliggande bakgrunds betydelse att mer bevaka att de parsgrupper som inkluderas i Svenska Partiförbundet SPF och att de inkluderas på lika satta villkor, i dessa saker styr Bildandestyrelsen.

När det kommer till Verksamhetsstyrelsen, så är denna styrelse mer en interrimstyrelse som har den största verksamhetsbetydelsen i Svenska Partiförbundet SPF, och den styrelsegrupp man skall mer anse styr Svenska Partiförbundet SPF och den verkliga verksamheten, och i detta område styr Verksamhetsstyrelsen i det närmaste helt i denna verksamhetsdel, vilken är den del som utgör just Svenska Partiförbundet SPF i sin större helhet.